သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္တြင္ တန္ဖိုးႀကီးသစ္ခြပန္းမ်ဳိးစံုရွိေန

December 19, 2018

သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ တရား၀င္အတည္ျပဳေၾကညာ

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (ေကအန္ယူ) တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ၊ ဖာပြန္ခ႐ုိင္ (မူေၾတာ္ခ႐ုိင္) မွာ သံလြင္ဥယ်ာဥ္သတ္မွတ္ထူေထာင္ျခင္း ဖြင့္ပဲြကို ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ မနက္က က်င္းပပါတယ္။ ဖြင့္ပဲြကို ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အခမ္းအနားမွာ ေဒသခံျပည္သူေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေကအန္ယူရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ အေထာက္အကူျပဳဖို႔၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး မဆုံးရႈံးရေလေအာင္ တန္းတူအခြင့္အေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိဖို႔၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းဖို႔၊ သားစဥ္ေျမးဆက္ ဆက္လက္သုံးစဲြႏိုင္ဖို႔နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ကုိ တည္ေထာင္တာပါ။ ေကအန္ယူတပ္မဟာ ၅ ဌာနခ်ဳပ္ ဖာပြန္ခ႐ုိင္ဥကၠ႒ ဖဒိုထဲဒန္က “ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ ဆႏၵရွိသေလာက္ထုတ္ေဖာ္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ကာလ၊ ႀကိဳးစားဆဲကာလမွာ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းကေတာ့ ရွိေနမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ ထားထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို မမွိတ္မသုန္ေရာက္ရွိသြားဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အနစ္နာခံၿပီး လုပ္အားေရာ၊ ဉာဏအင္အားေကာျဖည့္ဆည္းမွ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ရွိမွာျဖစ္တယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ သတ္မွတ္တည္ေထာင္တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဒသခံလူထုရဲ႕ သေဘာတူညီေထာက္ခံမႈရလဒ္ကို ခ်ျပခဲ့ၿပီး သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ သတ္မွတ္တည္ေထာင္ျခင္းအတြက္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး တရား၀င္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမူေဘာင္ေတြကို ေဆြးေႏြးခ်ျပတာ၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ ေျမနဲ႔ ႐ုိးရာဓေလ့နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေဆြးေႏြးတာ၊ မူေၾတာ္ခ႐ုိင္မွာ ထိုင္က်တဲ့ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အေတြ႔အႀကဳံေတြကို ေျပာျပတာ၊ ဌာေနသူရဲေကာင္း တီးအိုမူး သတိယေအာက္ေမ့ျခင္းအမွတ္တရ စကားေျပာၾကားတာ၊ ဥယ်ာဥ္သတ္မွတ္ တည္ေထာင္ျခင္းကို PKF အဖဲြ႔အစည္းက ေပးအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာဆု ခ်ီးျမႇင့္တာေတြလည္း လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥယ်ာဥ္အတြင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၆ စု၊ ေက်းရြာေပါင္း ၃၄၈ ရြာ၊ အိမ္ေထာင္စု ၉၈၀၀ ေက်ာ္၊ က်ား ၃၃၀၀၀ ေက်ာ္၊ မ ၃၄၀၀၀ ေက်ာ္၊ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၆၇၀၀၀ ေက်ာ္ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥယ်ာဥ္သတ္မွတ္တည္ေထာင္လုိက္ေၾကာင္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ ထုက္တာဟာ မိမိအားလုံး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ ျဖည့္ဆည္းလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ဟာ အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းကီလိုမီတာ ၅၂ဝ၅ ရွိၿပီး သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔၊ မ်ဳိးတံုးလုနီးပါးျဖစ္တဲ့ ေတာ႐ုိင္းတိရိစာၦန္ေတြကုိကာကြယ္ဖုိ႔နဲ႔ ဌာေန တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ ေျမေနရာကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အခု သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္သတ္မွတ္တည္ေထာင္မႈဟာ ပထမေျခလွမ္းသာျဖစ္ၿပီး သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ဖို႔ရွိၿပီး လာမယ့္ႏွစ္မွာ အေထြေထြညီလာခံ က်င္းပသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကညာတဲ့ အခမ္းအနားမွာ ဖာပြန္ခ႐ုိင္ရွိ ေဒသခံလူမႈအသုိင္းအ၀န္း ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးနဲ႔ ကရင္လူထု အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းေတြအျပင္ ျမန္မာျပည္ေဒသ အႏွံ႔က တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ပါတယ္။ သတင္း-ရဲမင္းေခါင္
4 years Ago

November 27, 2018

သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ကို ဒီဇင္ဘာလတြင္ တရား၀င္သတ္မွတ္ေၾကညာမည္

[caption id="attachment_301827" align="alignright" width="273"] သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ေျမပံု[/caption] ဖာပြန္ခ႐ုိင္အတြင္းက ကရင္လူထုေတြနဲ႔ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ကုိ လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလမွာ တရားဝင္ စတင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ သံလြင္ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ဟာ ဖာပြန္ (မူေၾတာ္) ခ႐ုိင္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ (၃) ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ အုပ္စု (၂၃) စုက ကိုယ္စားလွယ္ (၃ဝဝ) ေက်ာ္အပါအဝင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးရဲ့ ဖာပြန္ ခ႐ိုင္ ကရင္သစ္ေတာဌာနနဲ႔ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာလုပ္ရွားမႈကြန္ရက္ (KESAN)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက အေကာင္အထည္ေဖၚေနတဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါ တယ္။ အဆုိပါ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ဟာ အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းကီလိုမီတာ ၅၂ဝ၅ ရွိၿပီး သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔၊ မ်ဳိးတံုးလုနီးပါးျဖစ္တဲ့ ေတာ႐ုိင္း တိရိစာၦန္ေတြကုိကာကြယ္ဖုိ႔နဲ႔ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ ေျမေနရာကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္ (KESEN)ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူ ေနာဆာမူးက “က်မတုိ႔ရဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြ အမ်ားႀကီး၀င္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပင္ပကလူေတြ ၀င္ထြက္သြားလာတာလည္း လြယ္ကူတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖာပြန္(မူေၾတာ္) ခ႐ုိင္ကုိေတာ့ ၀င္လာဖုိ႔ နည္းနည္းခက္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အဲဒီေနရာေတြက ေတာေတာင္ထူထပ္တယ္။   ေနာက္ အဲဒီမွာေနထုိင္ၾကတဲ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြကလည္း သူစိမ္းေတြ ၀င္လာမွာကုိ မလုိလားဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ေျမေနရာေတြ၊ သဘာ၀ေရေျမ သဘာ၀ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းခ်င္လုိ႔ ျပင္ပကလူေတြ ၀င္ေရာက္ယူမွာကုိ မလုိလားၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခုကတည္းက ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရင္ ပ်က္စီးမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္တာ” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ရဲ့ မ႑ိင္ ၃ ရပ္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ တည္ၿမဲေရးနဲ႔ ဓေလ့ထုံးတမ္းယဥ္ကေက်းမႈရွင္သန္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဖာပြန္(မူေၾတာ္ခ႐ုိင္တြင္းက) ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြဟာ ဒီမ႑ိဳင္ ၃ ရပ္ကုိ စြဲကုိင္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ကာ အခုလုိ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယာဥ္ကုိ တည္ေဆာက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေကအန္ယူ ဖာပြန္ခ႐ုိင္က အပါအ၀င္ ေဒသတြင္းက ဌာေန ကရင္တုိင္းသားေတြက မိမိေနရာကို မိမိတရား၀င္ အရင္အတည္ျပဳေၾကညာတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေနာ္ဆာမူးက ေျပာပါတယ္။ “သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ကုိ တရား၀င္အတည္ျပဳေၾကညာမယ့္ အစီအစဥ္ကုိ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ေကာ္မီတီ ဖာပြန္ခ႐ုိင္က ဦးေဆာင္ၿပီး မူေၾတာ္ခ႐ုိင္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ကရင္အဖြ႔ဲအစည္းေတြနဲ႔ ေကအန္ယူ ဗဟုိေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ ပါ၀င္တက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥယ်ာဥ္ကုိ ျမန္မာအစုိးရက သတ္မွတ္ေပးေနတာမဟုတ္ဘူး။ က်မတုိ႔ရဲ့ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ေနထုိင္ လာခဲ့တဲ့ေနရာကို က်မတုိ႔ကုိယ္တုိင္က အသိအမွတ္ျပဳတာျဖစ္ပဲ ျဖစ္တယ္။ တျခားလူေတြ လာၿပီး အသိအမွတ္ျပဳေပးဖုိ႔ မလုိဘူး။” သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ တရား၀င္အတည္ျပဳေၾကညာတဲ့ပြဲကုိ လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ကေန ၂၀ ရက္ေန႔အထိ  ဖာပြန္(မူေၾတာ္) ခ႐ိုင္ ေဒပူးႏုိ ေက်းရြာမွာ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up