သူရဦးေအာင္ကို၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

March 22, 2016

သူရဦးေအာင္ကို၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး လ်ာထားခံသူအျဖစ္ နာမည္ထြက္ေနတဲ့ သူရဦးေအာင္ကိုဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးဆိုင္ရာေက္ာမတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ပါတယ္။ ၂၁၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွာ က်င္းပတဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ေပမယ့္လည္း ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ လႊတ္လပ္ေရးေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၾကံ႔ခိုင္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္အတြင္း ပါတီအာဏာသိမ္းပဲြမွာ တာ၀န္က ရပ္ဆိုင္းခံရပါတယ္။ ၁၉၆၉ မွ ၁၉၉၇ အထိ တပ္မေတာ္မွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up