သုံးပုံႏွစ္ပုံတြက္ခ်က္ၿပီးစီး

February 2, 2019

တုိးျမႇင့္ထားသည့္ ပင္စင္လစာမ်ား တြက္ခ်က္ေပးပုိ႔မႈ သုံးပုံႏွစ္ပုံ ၿပီးစီး

ပင္စင္စားေတြကို ပင္စင္လစာတိုးျမႇင့္ေပးၿပီးတဲ့ေနာက္ ေငြေပးမိန္႔ေတြကို တြက္ခ်က္ေပးပို႔ေနရာမွာ ဇန္နဝါရီလကုန္အထိ သံုးပံုႏွစ္ပံုၿပီးစီးသြားၿပီလို႔ အစိုးရ သတင္းစဥ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ပင္စင္စားတေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ တိုးျမႇင့္ပင္စင္လစာေတြကို ပင္စင္ဦးစီးဌာနက တြက္ခ်က္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲေတြကို ေန႔စဥ္ေပးပို႔ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပင္စင္စားေတြရဲ႕ ပင္စင္အမ်ိဳးအစား တြက္ခ်က္ရာမွာ လိုအပ္တဲ့ ေနာက္ဆံုးထုတ္လစာအပါအဝင္ တခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္ေတြ မျပည့္စံုတာေၾကာင့္ ခက္ခဲတာ၊ ၾကန္႔ၾကာတာေတြ ရွိေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ပင္စင္ေတြ တြက္ခ်က္ေပးရာမွာ ကိုယ္တိုင္ပင္စင္စား၊ ဇနီး/ခင္ပြန္း မိသားစု ပင္စင္စား၊ တျခား မိသားစု ပင္စင္စားနဲ႔ တလံုးတည္း ပင္စင္ လဲလွယ္ထားတဲ့ ပင္စင္စား စတဲ့့ အစီအစဥ္အတိုင္း တြက္ခ်က္ေပးေနၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကစလို႔ ခံစားရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္စင္ဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနတာက ၿမိဳ႕ျပပင္စင္စားေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ပင္စင္စားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဌာနရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္မွာ ၿမိဳ႕ျပ ပင္စင္စားဦးေရ ၃ သိန္းေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပင္စင္စားက အေယာက္ ၃၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ၿပီးစီးသြားတဲ့ ဦးေရအလိုက္ ရန္ကုန္တိုင္းက လူေပါင္း ၆၂၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး ပဲခူးတိုင္းက ၂၂၀၀၀ ေက်ာ္၊ မေကြးတိုင္းက ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းမွာ ၁၈၀၀၀ ေလာက္၊ မႏၱေလးတိုင္းက ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းက ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္စင္လစာေတြကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ပင္စင္လစာေပၚ ထပ္ေဆာင္းခြင့္ျပဳတဲ့ ယာယီေဆာင္းေငြနဲ႔ အပိုေထာက္ပံ့ေၾကးတို႔ကို ေပါင္းၿပီး ပင္စင္လစာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သလို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အၿငိမ္းစားေတြ ထုတ္ယူေနတဲ့ ပင္စင္လစာရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာမိသားစုပင္စင္ခံစားေနတဲ့ ဇနီး/ခင္ပြန္းတို႔အတြက္ အၿငိမ္းစားရရွိခဲ့တဲ့ ပင္စင္လစာရဲ႕ ထက္ဝက္ကေန ေလးပံုသံုးပံုအထိ တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ အၿငိမ္းစားေတြ ထုတ္ယူေနတဲ့ ပင္စင္လစာရဲ႕ ၂ ဆ တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၂၀၁၀ မွာ ခြင့္ျပဳတဲ့ ဝန္ထမ္းလစာႏႈန္းနဲ႔ ျပင္ဆင္တြက္ခ်က္ တိုးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အၿငိမ္းစားေတြရဲ႕ ပင္စင္လစာမွာ  က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ကို အေျခခံၿပီး လုပ္သက္ႏွစ္အလိုက္ ထပ္ေဆာင္းပင္စင္လစာ တိုးျမႇင့္ခဲ့သလို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာလည္း အဲဒီလိုပဲ တုိးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အၿငိမ္းစားေတြရ႕ ပင္စင္လစာကို လက္ရွိလစာအျပင္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္တဲ့ က်ပ္ ၄၅၀၀၀ ကို အေျခခံၿပီး လုပ္သက္ႏွစ္အလိုက္  ထပ္ေဆာင္း ပင္စင္လစာေငြေတြ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာေတာ့ ပင္စင္စားရဲ႕ အၿငိမ္းစားယူခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုးရာထူးခ်ိန္လစာႏႈန္းနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ေနာက္ဆံုးတိုးျမႇင့္ထားတဲ့ လစာႏႈန္းေတြအေပၚ တြက္ခ်က္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up