သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

July 25, 2019

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ၀င္ တအိတ္ကို ၇၆၅၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိၿပီး ၁၁၀၀က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ တအိတ္ကို ၇၈၀၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၁၅၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(သစ္)က ပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကို ၉၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(သစ္) တအိတ္ကို ၉၇၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိ ပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၅၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲတီစိမ္းက ၅၆.၂၅ ပိႆာ၀င္ တအိတ္ကို ၁၀၅၀၀၀ ကေန ၁၁၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲတီစိမ္းတအိတ္ကို ၁၁၁၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၆၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္စမုံ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းနက္စမုံက ၄၅ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကို ၂၅၂၀၀၀ ကေန ၂၈၄၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းနက္စမုံတအိတ္ကို ၂၅၀၀၀၀ ကေန ၂၇၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၄၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ မုန္လာဥနီ သီရိမ၈ၤလာေစ်းကုန္စည္ဒုိင္မွာ မုန္လာဥနီတပိႆာကို ၁၅၀၀ ကေန ၁၈၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ မုန္လာဥနီတပိႆာကို ၁၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ သီရိမဂၤလာေစ်းနဲ႔ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၈၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဂၚဖီထုပ္ သီရိမဂၤလာေစ်းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေဂၚဖီတထုပ္ကုိ ၈၀၀ ကေန ၁၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေဂၚဖီတထုပ္ကုိ ၃၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ သီရိမဂၤလာေစ်းနဲ႔ ေအာင္ပန္း ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၇၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA
3 years Ago

July 4, 2019

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ၀င္ တအိတ္ကို ၈၁၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိ ပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၇၈၀၀၀ ကေန ၈၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ တအိတ္ကို ၁၂၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(ေဟာင္း)က ပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကုိ ၈၈၃၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(သစ္)တစ္အိတ္ကုိ ၉၈၀၀၀ ကေန ၉၉၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၀၇၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲေထာပတ္ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲေထာပတ္က ၅၆.၂၅ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကုိ ၉၂၈၀၀ ကေန ၁၀၂၉၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲေထာပတ္တအိတ္ကုိ ၉၁၀၀၀ ကေန ၁၀၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၂၉၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲဇီးကြက္ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲဇီးကြက္က ၅၈.၂၅ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကုိ ၅၄၀၀၀ ကေန ၅၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲဇီးကြက္တအိတ္ကုိ ၅၃၇၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၃၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္စမုံ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းနက္စမုံက ၄၅ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကုိ ၂၅၈၀၀၀ ကေန ၂၆၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာႏွမ္းနက္စမုံတစ္အိတ္ကုိ ၂၃၅၀၀၀ ကေန ၂၄၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၂၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညဳိ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းညဳိက ၄၅ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကုိ ၁၄၅၀၀၀ ကေန ၁၅၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းညဳိတစ္အိတ္ကုိ ၁၄၇၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၄၅၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA
3 years Ago
More News
Up