သမၼတသစ္လက္ထက္

March 31, 2018

သမၼတသစ္လက္ထက္ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး လူထုသေဘာထား သုံးသပ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ (၁၀) ေယာက္ေျမာက္ သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္လက္ထက္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔ လူထုသေဘာထားေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကုိ ဒီမုိကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel မွာ မတ္ ၃၁ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒပါ အခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ထဲမွာရွိတဲ့ ပုဒ္မ ၂၈၈ နဲ႔ ၂၈၉ တုိ႔ကုိ လက္ေတြ႔က်က် ျပင္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ လူထုသေဘာထား အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္ရတာလုိ႔ ဒီမုိကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီက ေျပာပါတယ္။ ခ႐ုိင္အဆင့္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႏိုင္ငံ႔ဝန္ထမ္းေတြ တာဝနေပးေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတဲ႔ မူလပုဒ္မ ၂၈၈ ကို ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို သက္ဆိုင္ရာခရိုင္ဖြဲ႕စည္းမႈမွာ ပါဝင္တဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ဒါမွမဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အတည္ျပဳခန္႔အပ္ရမယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ႔ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြက ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ဒါမွမဟုတ္ျပည္နယ္အစုိးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အတည္ျပဳခန္႔အပ္ရမယ္လို႔ အစားထိုးျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ဒီမုိကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီက မသဥၨာရႊန္းလဲ႔ရည္က ေျပာပါတယ္။ ဒါအျပင္ ရပ္ကြက္ ဒါမွမဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရပ္ရြာက ၾကည္ညိုေလးစားၿပီး သိကၡာသမာဓိရွိတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး ေဆာင္ရြက္အပ္ရမယ္လို႔ ျပဌာန္းထားတဲ႔အစား ရပ္ကြက္ ဒါမွမဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ရပ္ကြက္ ဒါမွမဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းမွာရွိတဲ႔ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြက ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အတည္ျပဳခန့္အပ္ရမယ္လို႔ အစားထိုးျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
5 years Ago
Up