သက္သာေစသည့္ေဆး ျမန္မာျပည္တြင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ | DVB