ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားကုိ လႉဒါန္း၊ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းမလုပ္ရန္ တားျမစ္

August 5, 2018

ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားကုိ လႉဒါန္း၊ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းမလုပ္ရန္ တားျမစ္

ကုမၸဏီေတြ၊  စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြကို လႉဒါန္းတာ၊ လက္ေဆာင္ေပးတာေတြ မလုပ္ဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြ၊ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ဆက္စပ္ ဝန္ႀကီး ဌာနေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရာမွာ၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း အခ်င္းခ်င္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာလိုက္နာဖို႔ က်င့္ဝတ္အေနနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ အဂတိလိုက္စားမႈ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္တာျဖစ္ၿပီး လက္ေဆာင္၊ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေပးတာေတြကို တိုက္႐ိုက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သြယ္ဝိုက္ၿပီးေတာ့ျဖစ္ျဖစ္ ေပးတာကို ေရွာင္ၾကည္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခရီးသြားလာရာမွာ ပံ့ပိုးေပးတာန႔ဲ လုပ္ငန္းေတြ ေခ်ာေမြ႔ေစဖို႔အတြက္လည္း မေပးဖို႔၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထည့္ဝင္လႉဒါန္းတာေတြ မလုပ္ဖို႔ကိုလည္း တားျမစ္ထားပါတယ္။ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ဝန္ထမ္းခန္႔အိပ္ရာမွာလည္း ဆက္စပ္အဖြဲ႔အစည္းေတြ အၾကား ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားအတြက္ တိုက္႐ိုက္နဲ႔သြယ္ဝိုက္ၿပီး ပံ့ပိုးမႈမေပးရဘူးလို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
4 years Ago
Up