လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးေတာ့မည္

January 15, 2016

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးေတာ့မည္

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ ထုတ္လႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနက ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ေရနံသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းေတြ၊ လယ္ယာ၊ သစ္ေတာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲဲ႔ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြ အပါအ၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္တဲ့ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြအတြက္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္ စတာေတြကို အေကာင္ ၅၀၀ နဲ႔ အထက္ ေမြးျမဴမယ္ဆိုရင္ ကနဦး ပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္တာ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ခ်ည္မွ်င္နဲ႔အထည္ထုတ္လုပ္တဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ဘယ္အရြယ္အစားမွာမဆို ဆန္းစစ္တာ လုပ္ဖို႔လိုမွာပါ။ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ ထုတ္လႊတ္အခိုးအေငြ႔၊ ဆူညံသံ၊ အနံ႔နဲ႔ အရည္/ စြန္႔ထုတ္အရည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္မွာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားတဲ႔အတိုင္း တိုင္းတာ တာေတြလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ ဒဏ္ေၾကးနဲ႔ အေရးယူတာေတြလည္း ပါရွိပါတယ္။ တင္သြင္းရမယ့္ အစီရင္ခံံစာကို ၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္တဲ႔ရက္မွာ မတင္သြင္းဘူးဆိုရင္ ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ကေန ၅၀၀ အထိ၊ ရက္လြန္ဒဏ္ေၾကး ၁၀ ေဒၚလာကေန ၂၅ ေဒၚလာ အထိ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူမႈေရးထိခိုက္မႈေတြအရ ေပးေလ်ာ္ဖို႔ သတ္္မွတ္တဲ့ ေလွ်ာ္ေၾကးကိုေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ကေန တစ္ေသာင္းအထိ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တခ်ိဳ႕လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းတဲ႔အထိ အေရးယူႏိုင္တယ္လို႔လည္း သတ္မွတ္ထား ပါတယ္။
7 years Ago
Up