လုပ္ငန္းမ်ား

January 11, 2019

ကေလးလုပ္သား ၀.၄ သန္း အႏၱရာယ္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနရ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကေလးဦးေရ ၁၂ သန္းေက်ာ္ရွိမွာ ၀.၆ သန္းဟာ ကေလးလုပ္သားေတြျဖစ္ၿပီး ၀.၄ သန္းဟာ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတယ္လို႔ အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကေလးဦးေရရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ ေက်းလက္ကေလးလုပ္သားေတြျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပကေလးဦးေရရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ ၿမိဳ႕ျပကေလး လုပ္သားေတြျဖစ္တဲ့ အတြက္ ၿမိဳ႕ျပမွာေနတဲ့ ကေလးေတြထက္ ေက်းလက္မွာ ေနထိုင္တဲ့ကေလးေတြဟာ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္သူ ပိုမ်ားတယ္လို႔ စစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကေလးဦးေရ ၁၂ သန္းေက်ာ္မွာ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ေနထိုင္တဲ့ ကေလးေတြျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျပည္တြင္း ကေလးလုပ္သားေစ်းကြက္မွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ကေန ၁၇ ႏွစ္ၾကား ကေလးေတြဟာ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ အမ်ားဆံုး အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ အသက္အပိုင္အျခားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးအရည္အခ်င္းမွာလည္း ကေလးလုပ္သား အမ်ားစုဟာ မူလတန္းအဆင့္သာ ၿပီးေျမာက္တယ္လို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ လုပ္သား အင္အားစစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
4 years Ago
Up