လိႈင္းဘဲြႏွင့္

May 6, 2017

လိႈင္းဘဲြႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္တြင္ လူထုကိုယ္တိုင္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းေရးဆဲြလုပ္ကိုင္မည္

ကမာၻ႔ဘဏ္န႔ဲ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေထာက္ပံ့တဲ့ ရန္ပုံေငြ က်ပ္သန္း ၅၃၀ ေက်ာ္ကို ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ လူထုကိုယ္တိုင္ စီမံကိန္းေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔  ကရင္ျပည္နယ္က  ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုကို မဲေပး ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ဇြဲကပင္ခန္းမမွာ မေန႔က က်င္းပတဲ့ လူထု ဗဟုိျပဳစီမံကိန္း ၿမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ေရးနဲ႔ အႀကံဥာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေ၀းကေန လိႈင္းဘဲြၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ေကာ့က ရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုကို အဓိကထား ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ဦးစီးဌာန ႐ံုးခ်ဳပ္က ညြန္ၾကားေရးမႉး ဦးလွခိုင္က “စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာ ျပည္သူလူထုက တိုက္ရုိက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါတယ္။ ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြက စီမံကိန္းဒီဇုိင္းကို ေရးဆဲြမယ္။ ေက်းရြာေတြမွာလည္း အဖြံ႔ၿဖိဳးဆုံးျဖစ္ေအာင္ ရွိတဲ့ေငြနဲ႔ ဘာလုပ္ငန္းကိုလုပ္ရင္ အထိေရာက္ဆုံးလဲဆိုတာ ကိုယ့္ဘာသာေရြးခ်ယ္၊  အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးရင္ ကုိယ့္ဘာသာႀကီးၾကပ္၊ ရရွိလာတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ကို ကိုယ့္ဘာသာ ခံစားရမယ္”လုိ႔  ေျပာပါတယ္ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်တဲ့ ေက်းလက္ေန ျပည္သူေတြအတြက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ဖို႔၊ လူထုကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မယ့္ နည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳ ေဆာင္ရြက္တာေၾကာင့္ ေက်းရြာလူထုရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ရတာလို႔လည္းဆိုပါတယ္။ ကမာၻဘဏ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္က ေထာက္ပံ့ရန္ပုံေငြ သန္း ၅၃၀ ေက်ာ္ကို လိႈင္းဘြဲနဲ႔ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုမွာ စီမံကိန္းကာလ ၄ ႏွစ္တာအတြင္း လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းရြာအုပ္စု၊ လူဦးေရအလုိက္ လူဦးေရ ၃၀၀၀ ေအာက္ကို က်ပ္ ၂၂ သန္း၊ လူဦးေရ ၃၀၀၁-၅၀၀၀ ကို က်ပ္ ၄၄ သန္း၊ လူဦးေရ ၅၀၀၁-၉၀၀၀ ကို က်ပ္သန္း ၆၀၊ လူဦးေရ ၉၀၀၁-၁၃၀၀၀ ကို က်ပ္ ၁၂၀ သန္း၊ လူဦးေရ ၁၃၀၀၀ အထက္ကို သန္း ၁၅၀ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္က စတင္လို႔ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္းမွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ၿပီး၊ ယခုႏွစ္မွာေတာ့  ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုမွာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရဲမင္းေခါင္
5 years Ago
Up