လိင်ပိုင်းကျူးလွန်မှု

August 16, 2019

၁၁ နှစ်အရွယ် ယောကျ်ားလေးကို လိင်ပိုင်းအမြတ်ထုတ် ကျူးလွန်သူ ရဲအရာရှိဟောင်း ထောင်ဒဏ် ၁၄၃ နှစ် ချမှတ်ခံရ

ထိုငွးနိုငငွံမှာ အသကမွပှည့သွေးတဲ့ ၁၁ နှဈအရှယွ ယောကွှားလေးတဦးကို လိငပွိုငွးအမှတထွုတကွှူးလှနသွူ ရဲအရာရှိဟောငွးတဦးကို ရာဇဝတပွှဈမှုဆိုငရွာ တရားရုံးက စုစုပေါငွး ထောငဒွဏွ ၁၄၃ နှဈနဲ့ ၄ လ ကခှံစဖေို့ သှဂုတွ ၁၅ ရကနွေ့မှာ အမိန့ခွမှှတလွိုကပွါတယွ။ အဲဒီ ရဲဝနထွမွးဟောငွးဟာ ကလေးငယကွို ၂၀၁၆ ခုနှဈနဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈကှား ကာလအတှငွးမှာ လိငပွိုငွးဆိုငရွာ ကှူးလှနမွှုတှေ ပှုလုပခွဲ့တယလွို့ ဆိုပါတယွ။ ထိုငွးတောငပွိုငွး ဖတသွလနခွရိုငွ၊ ဖာဖရောငရွဲဌာနမှာ ရဲအရာရှိတဦးအဖှဈ တာဝနထွမွးဆောငခွဲ့သူ အသကွ ၅၁ နှဈအရှယွ ပရာဖတဈွ မာအိုထောငဟွာ သူ့ဘဝ သကတွမွးရှညရွှညွ နရမယေဆွိုရငွ အမှားဆုံးထောငဒွဏွ အနှဈ ၅၀ ထိ ကခှံရတော့မှာ ဖှဈပါတယွ။ စုံစမွးစဈဆေးရေးအဖှဲ့တှကတေော့ ပရာဖတဈွဟာ ကလေးငယကွို ၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ နိုဝငဘွာလကနေ ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ အောကတွိုဘာလအထိ ကာလအတှငွးမှာ အကှိမကွှိမွ အဓမမြပှုကငှ့တွာတှေ၊ လိငပွိုငွးဆိုငရွာ အမှတထွုတွ ကှူးလှနတွာတှေ ပှုလုပခွဲ့တယလွို့ တရားရုံးမှာ တငပွှခဲ့တာပါ။ သူ့ကို ဒီအမှုအတှကွ တရားရုံးစုစုပေါငွး ၃၄ ခုမှာ ရုံးထုတစွဈဆေးခဲ့ရတာ ဖှဈတယလွို့ ဆိုပါတယွ။ ခုလို ဖမွးဆီးအရေးယူနိုငမွှုဟာ မနှဈက ထိုငွးအထူးရဲတပဖွှဲ့နဲ့ ရာဇဝတပွှဈမှုဆိုငရွာ နှိမနွငွးရေးဌာနတို့ ပူးပေါငွးစဈဆငရွေးအဖှဈ ၆ လတာ စုံစမွးစဈဆေးမှုအရ ဖမွးဆီးနိုငခွဲ့တာ ဖှဈပါတယွ။ ကလေးငယနွဲ့ လိငပွိုငွးအမှတထွုတွ ကှူးလှနနွတေဲ့ သံသယဖှဈဖှယွ ဓာတပွုံတပုံကို သှစတှေးလနှိုငငွံက ခုလို ကလေးသူငယွ လိငပွိုငွးဆိုငရွာ အမှတထွုတမွှုဆိုငရွာ ပူးပေါငွးနှိမနွငွးရေး မိတဘွကစွုံစမွးစဈဆေးရေးအဖှဲ့ကတဆင့ွ ထောကလွှမွးနိုငခွဲ့တာပါ။ အဲဒီနောကမွှာတော့ သကဆွိုငရွာ အာဏာပိုငတွှကေ ဂှာမီးအမညနွဲ့ နာမညဝွှကထွားသူ တရားခံဟာ ထိုငွးတောငပွိုငွးရဲတပဖွှဲ့က ရဲအရာရှိတဦးဖှဈကှောငွး ဖောထွုတနွိုငခွဲ့တာ ဖှဈပါတယွ။
Zawgyi Version ၁၁ နှဈအရှယျ ယောကြျားလေးကို လိငျပိုငျးအမွတျထုတျ ကြူးလှနျသူ ရဲအရာရှိဟောငျး ထောငျဒဏျ ၁၄၃ နှဈ ခမြှတျခံရ DVB ထိုငြးနိုငငြံမှာ အသကမြပှညြ့သေးတဲ့ ၁၁ နှဈအရှယြ ယောကွြားလေးတဦးကို လိငပြိုငြးအမှတထြုတကြွူးလှနသြူ ရဲအရာရှိဟောငြးတဦးကို ရာဇဝတပြှဈမှုဆိုငရြာ တရားရုံးက စုစုပေါငြး ထောငဒြဏြ ၁၄၃ နှဈနဲ့ ၄ လ ကခွံစဖေို့ သှဂုတြ ၁၅ ရကနြေ့မှာ အမိနြ့ခမွှတလြိုကပြါတယြ။ အဲဒီ ရဲဝနထြမြးဟောငြးဟာ ကလေးငယကြို ၂၀၁၆ ခုနှဈနဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈကှား ကာလအတှငြးမှာ လိငပြိုငြးဆိုငရြာ ကွူးလှနမြှုတှေ ပှုလုပခြဲ့တယလြို့ ဆိုပါတယြ။ ထိုငြးတောငပြိုငြး ဖတသြလနခြရိုငြ၊ ဖာဖရောငရြဲဌာနမှာ ရဲအရာရှိတဦးအဖှဈ တာဝနထြမြးဆောငခြဲ့သူ အသကြ ၅၁ နှဈအရှယြ ပရာဖတဈြ မာအိုထောငဟြာ သူ့ဘဝ သကတြမြးရှညရြှညြ နရမေယဆြိုရငြ အမွားဆုံးထောငဒြဏြ အနှဈ ၅၀ ထိ ကခွံရတော့မှာ ဖှဈပါတယြ။ စုံစမြးစဈဆေးရေးအဖှဲ့တှကတေော့ ပရာဖတဈြဟာ ကလေးငယကြို ၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ နိုဝငဘြာလကနေ ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ အောကတြိုဘာလအထိ ကာလအတှငြးမှာ အကှိမကြှိမြ အဓမျမပှုကငွြ့တာတှေ၊ လိငပြိုငြးဆိုငရြာ အမှတထြုတြ ကွူးလှနတြာတှေ ပှုလုပခြဲ့တယလြို့ တရားရုံးမှာ တငပြှခဲ့တာပါ။ သူ့ကို ဒီအမှုအတှကြ တရားရုံးစုစုပေါငြး ၃၄ ခုမှာ ရုံးထုတစြဈဆေးခဲ့ရတာ ဖှဈတယလြို့ ဆိုပါတယြ။ ခုလို ဖမြးဆီးအရေးယူနိုငမြှုဟာ မနှဈက ထိုငြးအထူးရဲတပဖြှဲ့နဲ့ ရာဇဝတပြှဈမှုဆိုငရြာ နှိမနြငြးရေးဌာနတို့ ပူးပေါငြးစဈဆငရြေးအဖှဈ ၆ လတာ စုံစမြးစဈဆေးမှုအရ ဖမြးဆီးနိုငခြဲ့တာ ဖှဈပါတယြ။ ကလေးငယနြဲ့ လိငပြိုငြးအမှတထြုတြ ကွူးလှနနြတေဲ့ သံသယဖှဈဖှယြ ဓာတပြုံတပုံကို သှစတှေးလနွိုငငြံက ခုလို ကလေးသူငယြ လိငပြိုငြးဆိုငရြာ အမှတထြုတမြှုဆိုငရြာ ပူးပေါငြးနှိမနြငြးရေး မိတဘြကစြုံစမြးစဈဆေးရေးအဖှဲ့ကတဆငြ့ ထောကလြှမြးနိုငခြဲ့တာပါ။ အဲဒီနောကမြှာတော့ သကဆြိုငရြာ အာဏာပိုငတြှကေ ဂွာမီးအမညနြဲ့ နာမညဝြှကထြားသူ တရားခံဟာ ထိုငြးတောငပြိုငြးရဲတပဖြှဲ့က ရဲအရာရှိတဦးဖှဈကှောငြး ဖောထြုတနြိုငခြဲ့တာ ဖှဈပါတယြ။
3 years Ago
Up