လယ္ယာေျမဥပေဒကို

August 19, 2017

လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကား ၿပီး တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ယခင္က ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းေတြအတြက္ လယ္ယာေျမေတြ သိမ္းယူတာမွာ အနည္း ဆံုးပမာဏကိုသာ သိမ္းယူရမွာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔နဲ႔ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေတာ့ရင္ မူလလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းကို ျပန္လည္ေပး အပ္ရမယ္လို႔ ျပဌာန္းထားတာပါ။ အခုျပင္ဆင္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းေတြအတြက္ လယ္ယာေျမေတြ သိမ္းယူတာမွာ အနည္းဆံုးပမာဏကိုသာ သိမ္းယူရမွာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖုိ႔နဲ႔ စီမံကိန္းကာလ ကုန္ဆံုးလို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့တဲ့ လယ္ယာေျမကို သိမ္းဆည္းစဥ္က လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမယ္လို႔ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါအျပင္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းအသံုးျပဳဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးတဲ့ ေန႔ကစၿပီး ေျခာက္လအတြင္း သတ္မွတ္ နည္းလမ္းအတုိင္း စတင္အသံုးမျပဳတာျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္း မၿပီးစီးတာျဖစ္ေစ ဗဟုိလယ္ ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔က လယ္ယာေျမကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူႏုိင္တယ္လို႔ မူလျပဌာန္းခ်က္အစား ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ျပန္ လည္ပယ္ဖ်က္ၿပီး လယ္ယာေျမကို ျပန္လည္သိမ္းယူရမယ္လို႔ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒအရ မည္သူမွ် လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ လယ္ယာေျမကို က်ဳးေက်ာ္လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳရဆုိတဲ့အ ခ်က္ကိုလည္း အစားထုိးထည့္သြင္းအတည္ခဲ့ပါတယ္။ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြအတုိင္း ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေတြ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္တယ္လို႔ မူလျပဌာန္းခ်က္အစား ေတာင္သူလယ္သမားေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္တယ္လုိ႔ လည္း ျပင္ဆင္အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ လယ္ယာေျမကို မူလစိုက္ပ်ဳိးေနတဲ့  သီးႏွံအမ်ဳိးအစားကေန အျခားသီးႏွံအမ်ဳိးအစားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးျခင္းမရွိရဆုိတဲ့ မူလျပဌာန္းခ်က္အစား လယ္ယာေျမကို ရာသီသီးႏွံအမ်ဳိးအစားကေန အျခား သီးႏွံအမ်ဳိးအစားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးျခင္းမျပဳရလို႔ ျပင္ဆင္လိုက္ပါတယ္။ ခုိင္လံုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ လယ္ယာ ေျမကို လွပ္ထားျခင္းမျပဳရဆိုတဲ့ မူလျပဌာန္းခ်က္မွာေတာ့ သို႔ေသာ္ လယ္ယာေျမကုိ လွပ္ထားဖုိ႔ အေၾကာင္းတစ္စံု ေပၚေပါက္ရင္ ေျမတည္ရွိရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ကတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ကို တင္ျပရမွာျဖစ္ၿပီး လွပ္ထားတာကိုလည္း ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာေျမမွအပ ႏွစ္ႏွစ္ ဆက္တိုက္ထက္ မပိုေစရ ဆုိၿပီး အစားထုိး အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ မူလဥပေဒကို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ အစားထိုးအတည္ျပဳထားတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ဥပေဒတစ္ခုလံုးကို ကန္႔ကြက္သူ မရွိတဲ့ လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
5 years Ago
Up