လက္ရွိအစိုးရဟာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို မဲေပးသည့္ ျပည္သူ ၇ သန္းႏွင့္ | DVB