လက္ဖက္ေတာင္သူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို  ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမည္

June 28, 2018

လက္ဖက္ေတာင္သူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို  ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမည္

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ပံုစံ ၇ ရဖို႔အတြက္ တုိင္းတာရခက္တဲ့ ေတာင္ေပၚ ေဒသေတြက လက္ဖက္ေတာင္သူေတြကို  ႁခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ပံုစံ ၇ မေတာင္းပဲ လက္ဖက္ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ေခ်းေငြေတြကို ထုတ္ေခ်းေပးသြားဖု႔ိ ရွိပါတယ္။ ပံုစံ ၇ မလိုေပမယ့္ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြဆီက အမွန္တကယ္ ထုတ္လုပ္မႈ ရွိမရွိကို ေထာက္ခံခ်က္ေတာင္းၿပီး ဇြန္လနဲ႔ ဇူလိုင္လအတြင္း ထုတ္ေခ်းေပး သြားမွာပါ။ ဒီေခ်းေငြကႏွစ္ခ်င္းဆပ္ ေခ်းေငြျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္ေကာက္ခံမွာပါ။ ေခ်းေငြႏႈန္းက လက္ဖက္ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးကို တစ္ဧက ငါးေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ ဆယ္ဧကအထိ ေခ်းေပးသြားမွာပါ။ ဒီေခ်းေငြကို ကေလာ၊ ပင္းတယ၊ ရြာငံ၊ ပင္ေလာင္း၊ ေနာင္ခ်ဳိနဲ႔ မိုးကုတ္ ၿမိဳ႕နယ္က လက္ဖက္စိုက္ေတာင္သူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထုတ္ေခ်းေပးသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စို္က္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြနဲ႔ လက္ဖက္ေျခာက္ထုတ္လုပ္တဲ့ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း စက္ကိရိယာနဲ႔ ထုတ္လုပ္လာႏုိင္ဖို႔ တစ္ဦးကို က်ပ္သိန္း ၂၀ အထိ ထုတ္ေခ်းေပးသြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ သီးႏွံသံုးရာသီအတြက္ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံေပါင္း ၁၇၀၀ နီးပါးထုတ္ေခ်းခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး ႏွစ္ဆင့္ ေခ်းေငြက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လလယ္အထိ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၃၀၀၀ နီးပါး ထုတ္ေခ်းထားပါတယ္။
3 years Ago
Up