လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔

August 11, 2018

အတိုက္အခံ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အားလံုးကို ေတာင္ဆူဒန္သမၼတ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး

ေတာင္ဆူဒန္သမၼတက အတုိက္အခံ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲအားလံုးကို  လြတ္ၿငိမ္းခ်မး္သာခြင့္ ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ ေတာင္ဆူဒန္ျပည္သူေတြ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ က်ငး္ပေနၾကပါတယ္။ ေတာင္ဆူဒန္မွာ ၅ ႏွစ္နီးပါး ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ သမၼတ ဆယ္လ္ဗာခီယာက အတိုက္အခံေတြကို လြတ္ၿငိမး္ခ်မး္သာခြင့္ ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ လြတ္ၿငိမး္ခ်မး္သာခြင့္ကို  ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံပိုင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန ေၾကညာခ်က္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စတင္အသက္ဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔ကလညး္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခါတြန္မွာ သမၼတနဲ႔ အတုိက္အခံေတြအၾကား လံုၿခံဳေရးနဲ႔ အာဏာခြဲေဝေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။
5 years Ago
Up