လက္ထပ္ႏုိင္သည့္အသက္အရြယ္

March 14, 2019

လက္ထပ္ႏိုင္သည့္ အသက္အရြယ္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ရမည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားေတြ လက္ထပ္ႏိုင္တဲ့ အသက္အရြယ္ကို အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ရမယ္လို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳဖို႔ မေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ တပိုဒ္ခ်င္းစီ အဆံုးအျဖတ္ရယူ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီး အတည္ျပဳလုိက္တာပါ။ အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ႏုိင္တဲ့ အသက္ဟာ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒေတြမွာ အသက္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ အညီျဖစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္တဲ့စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး လက္ထပ္တာ သို႔မဟုတ္ ကတိသစၥာျပဳၿပီး ထိမ္းျမားတာျဖစ္ရင္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ဖို႔ ပဋိညာဥ္ျပဳႏုိင္တဲ့ အသက္ဟာ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရမယ္လို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဒီပုဒ္မ ၂၃ ပါ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခ်က္တင္ထားတာ ရွိသလို အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ရမယ္လုိ႔ ျပင္ဆင္ခ်က္တင္ထားတာလည္း ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒေတြမွာ ဘယ္လုိပဲျပ႒ာန္းထားထား လက္ထပ္ႏုိင္တဲ့ အသက္ဟာ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ရမယ္လို႔ ျပင္ဆင္ခ်က္တင္ခဲ့သလို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတုိင္း အတည္ျပဳဖို႔ တင္ျပတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္လည္း ရွိတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရတာပါ။ အခုလို လက္ထပ္ႏိုင္တဲ့အသက္ကို ၁၈ ႏွစ္လို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲသြားၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up