ရႊံ႕ေျမမ်ားဖုံးလႊမ္းေတာ့မည့္အခ်ိန္ ပိတ္မိသူမ်ားကုိ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ဘယ္လိုကယ္တင္သလဲ | DVB