ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္မႈ ရပ္တံ့ေပးရန္ ေတာင္းဆို | DVB