ရွမ္းလက္နက္ကုိင္ ၂ ဖြဲ႔ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္သူ ၇၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီ | DVB