ရဲတပ္ဖြဲ႔ဖိတ္ေခၚ

September 30, 2016

အမ်ဳိးသားမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒသစ္ေပၚေပါက္ေရး ေဆြးေႏြးရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဖိတ္ေခၚ

အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒသစ္ ေပၚေပါက္ဖို႔အတြက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းေတြကို မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔က ေဆြးေႏြးဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ သုံးစြဲမႈႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ ကုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ ထုတ္လုပ္မႈေလၽွာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စိန္ေခၚမႈသစ္မ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔စတဲ့လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းထားရွိၿပီးမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးသြားၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖုန္း ၀၆၇ ၄၁၂၅၄၄ ကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ထိ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး၊ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။
6 years Ago
Up