ရဲစန္းမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ေနမႈ ရပ္တန္႔ရန္ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားေတာင္းဆို | DVB