ရေသ့ေတာင္ေဒသခံမ်ား စေလာင္းဖံုးမ်ားတီး၍ ကန္႔ကြက္ | DVB