ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၁၀ တန္းအမွတ္စာရင္းထုတ္သူမ်ား ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးေန (ဓာတ္ပံု) | DVB