ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အမႈႀကီးမ်ားအနက္ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ မုဒိမ္းမႈျဖစ္

December 22, 2016

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အမႈႀကီးမ်ားအနက္ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ မုဒိမ္းမႈျဖစ္

ရန္ကုန္တိုင္းထဲမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီကေန ႏိုဝင္ဘာလအထိ အမႈႀကီးေပါင္း ၄၃၅ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔တာမွာ မုဒိမ္းမႈက ၂၁၂ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြအရ ဇန္နဝါရီလမွာ မုဒိမ္းမႈ ၁၃ မႈကေန လစဥ္လိုလို တိုးပြားလာၿပီး ႏိုဝင္ဘာလမွာေတာ့ ၃၃ မႈအထိ ရွိလာပါတယ္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုးကေတာ့ လူသတ္မႈျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလအထိ ၁၆၈ မႈ ရွိပါတယ္။ လူသတ္မႈ အနည္းဆံုးလမွာ ၉ မႈ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ႏုိဝင္ဘာလမွာေတာ့ ၂၅ မႈ ရွိပါတယ္။ စာရင္းေတြအရ အျခားအမႈေပါင္း ၁၃၅၉၀ မႈ ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္အမႈေပါင္း ၃၈၆၃၁ မႈရွိၿပီး ျပည့္တန္ဆာအမႈက ၇၁၈ မႈ ပါဝင္ပါတယ္။
6 years Ago
Up