ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်ိေတၱာရပ္ကြက္ တံငါေျမမွ လူမႈဘဝရႈခင္းမ်ား

January 2, 2018

ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်ိေတၱာရပ္ကြက္ တံငါေျမမွ လူမႈဘဝရႈခင္းမ်ား (ဓာတ္ပံု)

ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်ိေတၱာရပ္ကြက္ တံငါေျမမွ လူမႈဘဝရႈခင္းမ်ား  ဓာတ္ပံု-စကား၀ါ
4 years Ago
Up