မႏၱေလးတြင္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အဓိက႐ုန္းျဖစ္ပြား၊ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္လူစုခြဲ | DVB