မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးကိစၥ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြး

April 5, 2018

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးကိစၥ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြး

  မႏၱေလးၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္မွ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္တဲ့အတြက္ မႏၱေလးစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရေပးေရးနဲ႔ အညစ္ေၾကးသန္႔စင္မႈဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒေတြအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အစီအစဥ္ရွိ မရွိ အမရပူရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ဒီေန႔ မႏၱေလးတုိင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေရဆိုးသန္႔စင္ဖုိ႕တင္ဒါေပးခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီဟာ ၂၀၁၅မွာ စီမံကိန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈတန္ဖိုးနဲ႔ ေျမဧကလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ၂၀၁၆မွာ ျပင္ဆင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ငနး္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအၿပီးမွာ ဒီဇိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၃ ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေသးတယ္။ ေျမသားကန္အစား ကြန္ကရစ္နဲ႔ တည္ေဆာက္သြားဖုိ႔နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးရင္ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာင္ထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းကာလက ၁ ႏွစ္ ၆ လၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါၿပီးမွ စက္မႈဇုန္ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္႐ုံအတြက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရသံုးစာရင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီးလည္း ဒီကေန႔ လႊတ္ေတာ္မွာ  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးက ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။
5 years Ago
Up