မွန္မ်ားကြဲအက္ေနသလုိ လုပ္ထားသည့္ ေပ ၃၄၅၀ အျမင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္တံတား | DVB