မြန်မာလုပ်သား ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် မူးယစ်ဆေးရည် အဝသောက်ခန်း ထိုင်းရဲဝင်စီး | DVB