မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တုိ႔ အန္စီေအ လက္မွတ္ထုိးမည္ဟုေၾကညာ | DVB