မဲသေ၀ါတြင္ ဘီဂ်ီအက္ဖ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာယူထားသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ား

September 21, 2016

Up