မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ တရားမဝင္သစ္တင္ကားကုိ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး၊  လူ ၁ ဦးေသဆံုး | DVB