မုန္တိုင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

May 29, 2018

မုန္တိုင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

  မုန္တိုင္းအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ အခ်က္မ်ား ၁။ မိမိအိမ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ အိမ္၏ၾကံ႕ခိုင္မႈကို စစ္ေဆးပါ။ ၂။ အိမ္အနီးရွိ က်ဳိးက်ႏိုင္ေသာ သစ္ပင္၊ သစ္ကိုင္းမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းထားပါ။ ၃။ မိသားစုမ်ားအေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ရန္ ေနရာ၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဆုံရပ္ကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားပါ။ ၄။ အေရးေပၚသုံးပစြည္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအသက္ကယ္ပစြည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ရလ်င္ ေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္မ်ား ၁။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ မိုးေလ၀သသတင္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္နားေထာင္ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။ အျခားသူမ်ားကို မွ်ေ၀ပါ။ ေကာလဟလ သတင္းမ်ားကို မယုံပါႏွင့္။ ၂။ အေရးေပၚသုံးပစြည္းမ်ား၊ စားေရရိကၡာႏွင့္ အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မိမိႏွင့္အတူထားရွိပါ။ ၃။ မိသားစု၀င္မ်ား ကြဲကြာသြားပါက ျပန္လည္ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္၊ အမည္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕၊ ဆက္သြယ္ရမည့္သူ စသည္တို႔အား ေရးသားၿပီးမိသားစု၀င္တိုင္း ယူေဆာင္ထားပါ။ ၄။ မုန္တိုင္းဒီေရကို အထူးဂ႐ုျပဳပါ။ ၅။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ရရွိပါက ေရြးခ်ယ္ထးေသာ ေဘးလြတ္ရာေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုလွဳံပါ။ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚေနစဥ္တြင္ လိုက္နာရန္ အခ်က္မ်ား ၁။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ မိုးေလ၀သ သတင္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္နားေထာင္ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။ အျခားသူမ်ားကို မွ်ေ၀ပါ။ ေကာလဟလ သတင္းမ်ားကို မယုံပါႏွင့္။ ၂။ မုန္တိုင္းဗဟိုျဖတ္သန္းစဥ္ ေခတၱေလၿငိမ္ေသာ္လည္း မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း ဆန္႔က်င္ဘက္အရပ္မွ ပိုမိုျပင္ထန္သည့္ ေလမ်ား တိုက္ခတ္လာႏိုင္သည္ကို သတိျပဳပါ။ ၃။ မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္အထိ ေဘးကင္း လုံျခဳံေသာ ေနရာတြင္ ေနထိုင္ပါ ။ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ေရွာင္ရွားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား ၁။ တိရစၧာန္မ်ားကို မလိုအပ္ဘဲ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ၂။ ေရထဲတြင္ မလိုအပ္ဘဲ ေရကူးျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ၃။ ေလမုန္တိုင္းအနည္းငယ္ အားေလ်ာ့သြားခ်ိန္တြင္ အိမ္အျပင္ထြက္ျခင္း၊ ကမ္းေျခ၊ ျမစ္ကမ္းနား၊ ကမ္းနဖူးသို႔ သြားေရာက္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ Credit: လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန
5 years Ago
Up