မိတီၳလာတြင္ စစ္က်န္ဗုံးသီးေဟာင္း ၄ လုံး ေတြ႔ရွိ | DVB