မဟာမိတ္အဖြဲ႔၏ မူဝါဒစာတမ္း ထုတ္ျပန္

May 18, 2017

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔၏ မူဝါဒစာတမ္း ထုတ္ျပန္

အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကိစၥေတြ ပါဝင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ မူဝါဒ စာတမ္း အမွတ္ ( ၁-၂ ) ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ မူဝါဒစာတမ္း အမွတ္ ၂ မွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ ကင္းေဝးရာမွ အားလံုး အလံုးစံု ပါဝင္မႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊ မေရးရာ ဂ်န္ဒါ ႐ႈေထာင့္တို႔ ပါဝင္ၿပီး အမွတ္စဥ္ ၃ မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ က်ား၊ မ ေရးရာ သေဘာထားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ လမ္းညႊန္တ့ဲ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
4 years Ago
Up