မသက္ထားသူဇာ တုိက်ဳိအုိလံပစ္ၿပဳိင္ပြဲ ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္ရရန္ အခြင့္အေရးရွိေန | DVB