မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လ်ွပ္စစ္ေရေႏြးအုိး အပူလြန္ကဲရာက အေဆာက္အဦ ၄လုံး မီးေလာင္ | DVB