မယ္ေခြရဲ႕ လက္ေဆာင္ကဗ်ာအား ပယ္ဖ်က္ခဲ့သူမ်ားကုိ အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆုိ | DVB