မကၠဆီကုိတြင္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲၿပီး မီးခုိးလုံး အျမင့္ မီတာ ၂၀၀၀ ခန္႔အထိရွိ Archives - DVB