“ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ မုန္းလုိ႔ ကန္႔ကြက္တာ မဟုတ္ဘူး”  ေဒါက္တာခင္စည္သူႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB