ပဲခူး ကလ်ာဏီသိမ္ ေရေဘးေရွာင္စခန္းတြင္ ကေလးမ်ားအစာအဆိပ္သင့္ | DVB