ပဲခူးတုိင္းအတြင္း ယာဥ္စည္းကမ္း လုိက္နာမႈအားနည္း၊ ၾကပ္မတ္အေရးယူရန္လုိဟု ၀န္ႀကီးေျပာ | DVB