ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ားအား လူသားစားမ်ိဳးႏြယ္ဟု စြပ္စြဲသူကို ေထာင္ ၂ ႏွစ္ခ်ႏိုင္သည့္ ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲရန္ျပင္ | DVB