ပန်လုံကျေးရွာ

August 16, 2019

မကုစားနိုင်သည့် ဒဏ်ရာများနှင့် ပန်လုံကျေးရွာ

ပတပွတလွညတွှငွ တောငကွုနွးမှား ဝနွးရံထားသည့ွ ရှာကလေးထဲမှ အုတဖွှင့ွ အခိုငအွမာ ဆောကလွုပထွားသည့ွ အိမမွှားတှငွ ကညှဆွနထွိမှနထွားသည့ွ ပှနွးပဲ့ဒဏရွာမှားနှင့ွ ပှည့နွှကနွသညွေ။ အိမတွိုငွးလိုလို တံခါးမှားပိတထွားပှီး တရှာလုံးလညွး တိတဆွိတငွှိမသွကနွသညေ့ွ ထိုနရောသညွ ရှမွးပှညနွယွ မှောကပွိုငွး၊ သီပေါမှို့နယွ၊ ပနလွုံကှေးရှာ ဖှဈသညွ။ ပနလွုံကှေးရှာသညွ သီပေါနှင့ွ နမမြတူကားလမွးပေါတွှငွ တညရွှိသည့ွ မှို့မကှ၊ တောမကှ ကှေးရှာလေးတရှာဖှဈပှီး ၂၀၁၆ ခုနှဈမှ စတငကွာ လကရွှိအခှိနထွိ တိုကပွှဲမှား မကှာခဏ ဖှဈပှားနသညေ့နွရောလညွး ဖှဈသညွ။ ၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ ဒီဇငဘွာလတှငွ ထိုနရော၌ တိုငွးရငွးသားလကနွကကွိုငတွပဖွှဲ့မှား တိုကပွှဲမှား ဖှဈပှားခဲ့ပှီး အသကွ ၁၈ နှဈအရှယွ နနွးမှှေးအောငတွယောကွ ကညှဆွနသွင့ကွာ သဆေုံးခဲ့ရသညွ။ နနွးမှှေးအောငသွညွ ထိုငွးနိုငငွံ၊ ဘနကွောကမွှို့တှငွ အလုပလွုပနွရောမှ ထိုအခှိနကွ အဘိုးဖှဈသူ၏ ဈာပနရှိသဖှင့ွ ရှာသို့ ခတြတေပှနလွာခဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။ “သမီးက သူ့အဘိုးရဲ့နောကဆွုံးခရီးကို လာနှုတဆွကခွငှတွယဆွိုပှီး ပှနလွာတာ။ ရကလွညပွှီးရငွ ဘနကွောကကွို ပှနသွှားရမှာ..” ဟု မိခငဖွှဈသူ ဒေါခွမွးလီက မှပေဲမှားကို အခှံခှှတနွရောက ပှနပွှောပှနသညွေ။ ၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ ဒီဇငဘွာ ၁၉ ရကနွေ့သညွ တိုငွးရငွးသားလကနွကကွိုငအွဖှဲ့မှား ဖှဈကှသည့ွ ရှမွးပှညပွှနလွညထွူထောငရွေးကောငစွီ၊ ရှမွးပှညတွပမွတောွ (RCSS/SSA) နှင့ွ ပလောငွ(တအာငွး) လှတမွှောကရွေးတပမွတောွ (TNLA) တို့ ထိုရှာတှငွ တိုကပွှဲဖှဈပှားခဲ့သည့နွေ့ ဖှဈသညွ။ နနွးမှှေးအောငတွို့၏ အိမအွနောကဘွကတွှငွ တောငကွုနွးကှီးတခုရှိပှီး ထိုတောငကွုနွးကို ထိနွးခှုပထွားနိုငရွေးအတှကွ တိုငွးရငွးသားလကနွကကွိုငအွဖှဲ့ အခငွှးခငွှး တိုကခွိုကမွှုကှောင့ွ ဒသခေံ ၄ ဦး ကညှဆွနထွိမှနခွဲ့ရပှီး ထိုသူမှားထဲမှ နနွးမှှေးအောငွ အသကဆွုံးရှုံးခဲ့ရခှငွးဖှဈသညွ။ အိမရွှေ့တှငွ လကနွကကွိုငတွပဖွှဲ့မှားရှိနပှေီး သနတဖွှေင့ွ အဆကမွပှတွ ပဈခတနွကှသဖှေင့ွ အိမနွောကဖွေးသို့ ထှကသွှားပါက လှတမွှောကနွိုငမွညဟွု ယူဆပှီး မိခငဖွှဈသူ ဒေါခွမွးလီနှင့ွ သမီးနနွးမှှေးအောငတွို့က လကတွှဲလကွှ ဖခငဖွှဈသူက နနွးမှှေးအောငွ၏ ခှထေောကမွသနသွည့ွ ညီမငယကွို ကှောပိုးကာ အိမနွောကဖွေးမှ မိသားစု ထှကပွှေးခဲ့ကှသညွ။ ‌ဘေးပတဝွနွးကငှမွှ ရှာသားမှားကလညွး နအေိမမွှားမှ ရှောငပွှေးနကှသဖှေင့ွ မိခငဒွေါခွမွးလီနှင့ွ သမီး နနွးမှှေးအောငတွို့သညွ သနတကွေညှဆွနမွှားအကှား တဦးကိုတဦး လကတွှဲကာ ပှေးထှကခွဲ့ကှစဉွ ကညှဆွံထိမှနပွှီး နနွးမှှေးအောငွ လဲကသှှားခဲ့ခှငွး ဖှဈသညွ။ “သမီးကို မူးမေ့လဲတယထွငပွှီး ပှေ့ခှီဖို့ အတငွးနှိုးသေးတယွ။ မှှေးအောငရွဲ့အဖကေ ကမှခှထေောကမွှာ သှေးမှငတွော့ ကမှကို ကညှထွိတယထွငနွတော။ ကမှ ဘာမှမဖှဈဘူးဆိုတော့မှ သမီးကို ကှည့လွိုကတွယွ။ သမီးရဲ့ ခေါငွးတည့တွည့မွှာ ကညှပွေါကထွှကသွှားတယလွေ” ဟု မိခငဖွှဈသူ နနွးခမွးလီက ဆိုသညွ။ ကညှထွိပှီးနောကွ နနွးမှှေးအောငတွယောကွ အသကပွှငွးပှငွး ၃ ကှိမရွှူကာ အသကထွှကသွှားသဖှင့ွ ထိုနရောတှငသွာ ထားခဲ့ရသညွ။ “ကညှဆွနတွှကလညွေး ဆကတွိုကွ၊ သမီးကိုလညွး ကမှ မသယနွိုငဘွူး။ အဲဒီနရောမှာ ကမှထားခဲ့ရတယွ” ဟု မိခငဖွှဈသူက စိတထွိခိုကသွည့အွသံဖှင့ွ ပှနပွှောပှသညွ။ ‌ဒေသခံမှားကို စဈရှောငရွနွ လာရောကခွေါဆွောငသွည့ွ ကားပေါသွို့ မညသွို့ရောကသွှားသညကွို မသိတော့ဘဲ သမီးဖှဈသူကို ပှေ့ခှီပှီး မခေါလွာနိုငသွည့အွတှကွ ယနေ့တိုငွ ဝမွးနညွးစိတမွကောငွးဖှဈနမေိသညဟွု မိခငွ နနွးခမွးလီက ပှောသညွ။ “ကမှ တောတွောလွန့ပွှီး ဘာလုပရွမှနွးမသိဘူး။ ကားပေါတွကတွော့ သမီးကလညွး မပါလာတော့ ငူငူငိုငငွိုငဖွှဈ။ ကမှကို အဲဒီအခှိနမွှာ တယောကယွောကွ လာတိုကမွိရငွ တခါတညွး လဲကသှှားနိုငတွယွ။ ကမှစိတထွဲမှာ ဟာတာတာနဲ့..” ဟု လှနခွဲ့သည့ွ ၂ နှဈကှောွ သမီးဖှဈသူ ကညှထွိမှနခွဲ့ရခှိနကွ ခံစားမှုမှားကို ပှောပှနသညွေ။ လိမမြာပှီး မိသားစုကို တဖကတွလမွးမှ ဝငငွှကေူညီရှာဖှပေေးသူ၊ ငယရွှယလွှနွးပှီး အခှိနမွတနမွီ ကှှသှေားသူ နနွးမှှေးအောငကွို ဆုံးရှုံးလိုကရွခှငွးသညွ သူတို့မိသားစုအတှကွ မမှှောလွင့ထွားသည့အွဖှဈဆိုးကှီး ဖှဈသညွ။ “ကမှတို့မှာ သမီးမရှိတဲ့နောကပွိုငွး ရောဂါတှလညွေး တမှိုးပှီး တမှိုးပါပဲ။ သှေးတိုးလညွး ရှိလာတယွ။ ဆေးတှေ သောကနွရတယွေ။ မသောကရွငွ ကမှနှလုံးက အောင့အွောင့လွာတယွ” ဟု နနွးမှှေးအောငွ၏မိခငွ နနွးခမွးလီက ပှောပှသညွ။ နနွးခမွးလီတယောကွ ယနေ့တိုငွ ဆူညံသံ၊ သနတသွေံမှား ကှားရပါက နှလုံးထဲမှ အောင့တွကလွာပှီး သမီး၏ဓာတပွုံကို မှငလွှှငလွညွး နှလုံးအောင့ကွာ အသကရွှူကှပလွာသဖှင့ွ နအေိမတွှငွ သမီးဓာတပွုံမှားကို လုံးဝ မခှိတထွားတော့ပါဟု ဆိုသညွ။ [caption id="attachment_342617" align="alignright" width="350"] တိုကပွှဲအတှငွး ကညှဆွနထွိမှနွ သဆေုံးခဲ့သည့ွ နနွးမှှေးအောငွ။[/caption] “အိမမွှာ သမီးပုံတှကေို ပလတစွတဈနဲ့ ထည့သွိမွးထားတယွ။ မှငရွငွ စိတမွထိနွးနိုငဘွူး” ဟု မှနဘွောငထွဲတှငွ ထည့ထွားသည့ွ နနွးမှှေးအောငွ၏ဓာတပွုံကို ပလတစွတဈအိတထွဲမှ ထုတပွှရငွး ပှောပှသညွ။ ထိုနညွးတူ ထိုတိုကပွှဲအတှငွး ခှထေောကကွို ကညှထွိမှနခွဲ့သည့ွ အသကွ ၅၆ နှဈအရှယွ ပါ့ဆေးတယောကလွညွး ၂ နှဈကှာခဲ့ပှီဖှဈသည့ွ လကရွှိအခှိနအွထိ ကောငွးမှနစွှာ လမွးပှနမွလှှောကနွိုငသွေးသညကွို တှေ့မှငရွသညွ။ ပါ့ဆေးသညွ ၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ ဒီဇငဘွာ ၁၉ ရကနွေ့ မနကွ ၆ နာရီကှောတွှငွ တိုကပွှဲဖှဈပှားမှုကှောင့ွ ထှကပွှေးရနအွတှကွ အိမအွပေါထွပတွှငွ စောငသွှားယူခှိနတွှငွ လကနွကကွှီးအပိုငွးအစက ရုတတွရကွ ကလှာပှီး ပါ့ဆေး၏ ခှထေောကကွို ထိမှနခွဲ့သညွ။ “အိမပွေါရွောကတွော့ သတြတောဖှင့လွိုကတွဲ့အခှိနမွှာပဲ လကနွကကွှီးက အိမပွေါကွလှာတယွ။ ကမှကို ရှပပွှီး ထိသှားတာ။ ခှထေောကကွို ထိသှားတယွ” ဟု သူ၏ခှထေောကကွိုပှပှီး အဖှဈအပကှကွို ပှနပွှောပှသညွ။ တိုကပွှဲပှငွးထနမွှုကှောင့ွ အိမနွီးခငွှးမှားက နီးစပရွာသို့ ပှေးလှှားရှောငရွှားနကှပှေီး ရှာထဲတှငွ အသကကွှီးသည့ွ ပါ့ဆေးတို့ လငမွယားနှဈယောကသွာ ကနှခွဲ့သညွ။ “အိမနွီးနားခငွှးတှကတေော့ ဆိုငကွယကွိုယစွီနဲ့ ထှကပွှေးကှပှီ။ ခှထေောကကွ ခှေ ၂ ခှောငွးထိသှားတယွ။ လငမွယား ၂ ယောကတွညွး ဘာဆေးမှလညွး မရှိဘူး။ ဟငွးခတအွခှိုမှုန့ပွဲ ထည့ရွတယွ။ စကကြူလိပနွဲ့ အုပတွယွ” ဟု ပါ့ဆေးက မကှရွညမွှားဝဲကာ ပှောပှနသညွေ။ သူမ၏ခှထေောကွ ကညှထွိမှနဒွဏရွာကို ဆေးကုသရနွ မညသွည့လွကနွကကွိုငအွဖှဲ့အစညွးမှ လာရောကကွူညီ ထောကပွံ့မှု မရှိသကဲ့သို့ လာရောကတွောငွးပနခွှငွးလညွး တစုံတရာမှှ မရှိကှောငွး ပါ့ဆေးက ရငဖွှင့ပွှသညွ။ “နောကဆွုံးတော့ ပှညသွူတှကေ ငှလညွေးကုနွ၊ ဒဏရွာတှလညွေးရ” ဟု သူမ၏ခှထေောကကွိုကိုငကွာ ဝမွးနညွးစှာဖှင့ွ ပှောသညွ။ ပါ့ဆေး၏ ခှခှေောငွးတခှောငွးကို ဖှတလွိုကရွပှီး ဒဏရွာကှောင့ွ လကရွှိမှာ လမွးဝေးဝေးလှှောကရွနွ ခကခွဲနဆေဲဖှဈကာ ရာသီဥတုအေးလှှငလွညွး အလှနကွိုကခွဲသညဟွု ဆိုပါသညွ။ သီပေါနှင့ွ နမမြတူလမွးမပေါရွှိ ပနလွုံကှေးရှာတှငွ အခှိနမွရှေး လကနွကကွိုငတွပဖွှဲ့မှား ထိပတွိုကတွှေ့ဆုံမှု ဖှဈလာနိုငသွဖှင့ွ ဒသခေံမှားသညွ ကှောကမွဲ၊ လားရှိုးနှင့ွ နောငခွှိုဒသမှေားသို့ ပှောငွးရှှေ့နထေိုငကွှပှီး တခှို့ ငှကှေေးမဆငမွပှသေူမှားမှာ ပနလွုံကှေးရှာရှိ မိမိနအေိမအွနီးတှငွ ဗုံးခိုကငွှးမှားတူးကာ နထေိုငကွှရသညွ။ “တိုကပွှဲက အမှိုးသမီးတှသောမက ပှညသွူတှအေားလုံး အရှုံးပါပဲ။ သတေဲ့သူသရပှေီ။ ကညှထွိတဲ့သူကထိ။ ဒါတှေ ဘယသွူက လာကူညီလို့လဲ။ ကိုယ့ဘွာသာကိုယပွဲ ဖှရှငွေးရတယလွေ။ အလုပလွညွးရှုံးတယွ” ဟု ပါ့ဆေးက တုနရွီနသညေ့အွသံဖှင့ွ ပှောသညွ။ သီပေါနှင့ွ နမမြတူကားလမွး တလှှောကပွေါရွှိ ကှရှောမှားတှငွ နထေိုငကွှသည့ွ အမှိုးသမီးမှားသညွ လကနွကကွိုငတွပဖွှဲ့မှားကို ကှောကနွရသဖှေင့ွ နိဈစဓူဝ စိုးရိမစွိတမွှားဖှင့ွ နထေိုငနွရသညေဟွု ဒသအတှေငွးနထေိုငသွည့ွ အမှိုးသမီးမှားက ပှောသညွ။ တခှို့အမှိုးသမီးမှားသညွ တိုကပွှဲဖှဈပှားမှုကှောင့ွ ထှကပွှေးရခှိနတွှငွ ထိခိုကဒွဏရွာမှား ရခဲ့ကှသညွ။ “တိုကပွှဲဖှဈတော့ ထှကပွှေးတယွ။ အရေးထဲ ထောလွာဂှီမှောကလွို့ ကမှတို့ အမှိုးသမီး ၄ ယောကွ ဒဏရွာတှရတယွေ။ အသကအွနတြရာယွ မစိုးရိမရွပမယေ့ွ ကမှဆိုရငွ မကှနွှာတှေ ယောငပွှီး လကကွှိုးတယွ” ဟု အသကွ ၆၀ အရှယရွှိသည့ွ မိုငွးမုကှေးရှာမှ ပါ့မှက ပှောသညွ။ ယခုအခှိနတွှငွ တိုကပွှဲတှငှေိမနွသေောလွညွး မညသွည့အွခှိနွ ပှနဖွှဈမညကွို မသိရှိသဖှင့ွ ဘာမှမလုပနွိုငကွှောငွးလညွး ပါ့မှက ပှောပှသညွ။ “အခု ဘာမှမစိုကရွဲဘူး။ ကှှဲ၊ နှား၊ ကှကတွှလညွေး မမှေးရဲဘူး။ တိုကပွှဲဖှဈရငွ လူက ကိုယလွှတရွုနွးလို့ ရပမယေ့ွ တိရဈဆာနတွှကေ ခေါသွှားရခကတွယလွေ” ဟု ပါ့မှကဆိုသညွ။ တိုငွးရငွးသားအခငွှးခငွှး နယမွှလေုသည့ွ တိုကပွှဲမှားသညွ အဓိပပြာယမွရှိကှောငွး၊ ပှညသွူလူထုသာ အထိနာပှီး သဆေုံးနရကှေောငွး တိုကပွှဲဖှဈပှားသည့ွ ဒသမှေားတှငွ နထေိုငသွည့ွ အမှိုးသမီးမှားက ပှောသညွ။ နနွးမှှေးအောငတွို့ မိသားစု၏ နအေိမနွောကဖွေး တောငကွုနွးတခုကို ပိုငဆွိုငဖွို့ စဈရေးဖှင့ွ အပှငွးအထနွ တိုကခွိုကရွယူရနွ ကှိုးစားရငွး နနွးမှှေးအောငတွယောကွ အသကဆွုံးရှုံးခဲ့ရသောလွညွး ထိုတောငကွုနွးကို မညသွည့အွတှကွ ပိုငဆွိုငလွိုကှသညကွို နနွးမှေးအောငွ၏မိသားစုက သိနားလညခွှင့ွ မရှိခဲ့ပေ။ “ဘယအွဖှဲ့မဆို ကမှတို့အိမနွောကဘွကကွ ကုနွးကို လိုခငှကွှတယွ။ အဲဒီတောငကွုနွးကို လုလို့ ကမှရဲ့သမီး အသကလွညွး ပေးဆပလွိုကရွပှီ။ ကမှလညွး ဘာမှ နားမလညတွော့ဘူး” ဟု နနွးခမွးလီက ဆိုသညွ။ ပနလွုံကှေးရှာ၏ ပတပွတလွညရွှိ စိမွးစိုနသညေ့ွ တောငကွုနွးမှားပေါတွှငွ လကနွကကွိုငတွပဖွှဲ့မှား အပှိုငအွဆိုငွ တပစွှဲထားသဖှင့ွ ထိပတွိုကရွငဆွိုငတွိုကပွှဲမှား ဆကလွကမွဖှဈပှားရနွ ဒသခေံမှားက နေ့စဉွ ဆုတောငွးနကှရသေညွ။ နနွးဆိုငနွှမွ (hiburma.net ဝကဘွဆွိုကမွှ ပှနလွညဖွောပွှသညွ။)
Zawgyi Version မကုစားနိုငသြညြ့ ဒဏရြာမွားနှငြ့ ပနလြုံကွေးရှာ နနြးဆိုငနြှမြ ပတပြတလြညတြှငြ တောငကြုနြးမွား ဝနြးရံထားသညြ့ ရှာကလေးထဲမှ အုတဖြှငြ့ အခိုငအြမာ ဆောကလြုပထြားသညြ့ အိမမြွားတှငြ ကညွဆြနထြိမှနထြားသညြ့ ပှနြးပဲ့ဒဏရြာမွားနှငြ့ ပှညြ့နှကနြသညြေ။ အိမတြိုငြးလိုလို တံခါးမွားပိတထြားပှီး တရှာလုံးလညြး တိတဆြိတငြှိမသြကနြသညြေ့ ထိုနရောသညြ ရှမြးပှညနြယြ မှောကပြိုငြး၊ သီပေါမှို့နယြ၊ ပနလြုံကွေးရှာ ဖှဈသညြ။ ပနလြုံကွေးရှာသညြ သီပေါနှငြ့ နမျမတူကားလမြးပေါတြှငြ တညရြှိသညြ့ မှို့မကွ၊ တောမကွ ကွေးရှာလေးတရှာဖှဈပှီး ၂၀၁၆ ခုနှဈမှ စတငကြာ လကရြှိအခွိနထြိ တိုကပြှဲမွား မကှာခဏ ဖှဈပှားနသညြေ့နရောလညြး ဖှဈသညြ။ ၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ ဒီဇငဘြာလတှငြ ထိုနရော၌ တိုငြးရငြးသားလကနြကကြိုငတြပဖြှဲ့မွား တိုကပြှဲမွား ဖှဈပှားခဲ့ပှီး အသကြ ၁၈ နှဈအရှယြ နနြးမှှေးအောငတြယောကြ ကညွဆြနသြငြ့ကာ သဆေုံးခဲ့ရသညြ။ နနြးမှှေးအောငသြညြ ထိုငြးနိုငငြံ၊ ဘနကြောကမြှို့တှငြ အလုပလြုပနြရောမှ ထိုအခွိနကြ အဘိုးဖှဈသူ၏ ဈာပနရှိသဖှငြ့ ရှာသို့ ခတျေတပှနလြာခဲ့ခှငြးဖှဈသညြ။ “သမီးက သူ့အဘိုးရဲ့နောကဆြုံးခရီးကို လာနှုတဆြကခြငွတြယဆြိုပှီး ပှနလြာတာ။ ရကလြညပြှီးရငြ ဘနကြောကကြို ပှနသြှားရမှာ..” ဟု မိခငဖြှဈသူ ဒေါခြမြးလီက မှပေဲမွားကို အခှံခွှတနြရောက ပှနပြှောပှနသညြေ။ ၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ ဒီဇငဘြာ ၁၉ ရကနြေ့သညြ တိုငြးရငြးသားလကနြကကြိုငအြဖှဲ့မွား ဖှဈကှသညြ့ ရှမြးပှညပြှနလြညထြူထောငရြေးကောငစြီ၊ ရှမြးပှညတြပမြတောြ (RCSS/SSA) နှငြ့ ပလောငြ(တအာငြး) လှတမြှောကရြေးတပမြတောြ (TNLA) တို့ ထိုရှာတှငြ တိုကပြှဲဖှဈပှားခဲ့သညြ့နေ့ ဖှဈသညြ။ နနြးမှှေးအောငတြို့၏ အိမအြနောကဘြကတြှငြ တောငကြုနြးကှီးတခုရှိပှီး ထိုတောငကြုနြးကို ထိနြးခွုပထြားနိုငရြေးအတှကြ တိုငြးရငြးသားလကနြကကြိုငအြဖှဲ့ အခငွြးခငွြး တိုကခြိုကမြှုကှောငြ့ ဒသခေံ ၄ ဦး ကညွဆြနထြိမှနခြဲ့ရပှီး ထိုသူမွားထဲမှ နနြးမှှေးအောငြ အသကဆြုံးရှုံးခဲ့ရခှငြးဖှဈသညြ။ အိမရြှေ့တှငြ လကနြကကြိုငတြပဖြှဲ့မွားရှိနပှေီး သနတေဖြှငြ့ အဆကမြပှတြ ပဈခတနြကှသေဖှငြ့ အိမနြောကဖြေးသို့ ထှကသြှားပါက လှတမြှောကနြိုငမြညဟြု ယူဆပှီး မိခငဖြှဈသူ ဒေါခြမြးလီနှငြ့ သမီးနနြးမှှေးအောငတြို့က လကတြှဲလကွြ ဖခငဖြှဈသူက နနြးမှှေးအောငြ၏ ခှထေောကမြသနသြညြ့ ညီမငယကြို ကွောပိုးကာ အိမနြောကဖြေးမှ မိသားစု ထှကပြှေးခဲ့ကှသညြ။ ဘေးပတဝြနြးကငွမြှ ရှာသားမွားကလညြး နအေိမမြွားမှ ရှောငပြှေးနကှသေဖှငြ့ မိခငဒြေါခြမြးလီနှငြ့ သမီး နနြးမှှေးအောငတြို့သညြ သနတေကြညွဆြနမြွားအကှား တဦးကိုတဦး လကတြှဲကာ ပှေးထှကခြဲ့ကှစဉြ ကညွဆြံထိမှနပြှီး နနြးမှှေးအောငြ လဲကသွှားခဲ့ခှငြး ဖှဈသညြ။ “သမီးကို မူးမေ့လဲတယထြငပြှီး ပှေ့ခွီဖို့ အတငြးနှိုးသေးတယြ။ မှှေးအောငရြဲ့အဖကေ ကမွခှထေောကမြှာ သှေးမှငတြော့ ကမွကို ကညွထြိတယထြငနြတော။ ကမွ ဘာမှမဖှဈဘူးဆိုတော့မှ သမီးကို ကှညြ့လိုကတြယြ။ သမီးရဲ့ ခေါငြးတညြ့တညြ့မှာ ကညွပြေါကထြှကသြှားတယလြေ” ဟု မိခငဖြှဈသူ နနြးခမြးလီက ဆိုသညြ။ ကညွထြိပှီးနောကြ နနြးမှှေးအောငတြယောကြ အသကပြှငြးပှငြး ၃ ကှိမရြှူကာ အသကထြှကသြှားသဖှငြ့ ထိုနရောတှငသြာ ထားခဲ့ရသညြ။ “ကညွဆြနတြှကလေညြး ဆကတြိုကြ၊ သမီးကိုလညြး ကမွ မသယနြိုငဘြူး။ အဲဒီနရောမှာ ကမွထားခဲ့ရတယြ” ဟု မိခငဖြှဈသူက စိတထြိခိုကသြညြ့အသံဖှငြ့ ပှနပြှောပှသညြ။ ဒေသခံမွားကို စဈရှောငရြနြ လာရောကခြေါဆြောငသြညြ့ ကားပေါသြို့ မညသြို့ရောကသြှားသညကြို မသိတော့ဘဲ သမီးဖှဈသူကို ပှေ့ခွီပှီး မခေါလြာနိုငသြညြ့အတှကြ ယနေ့တိုငြ ဝမြးနညြးစိတမြကောငြးဖှဈနမေိသညဟြု မိခငြ နနြးခမြးလီက ပှောသညြ။ “ကမွ တောတြောလြနြ့ပှီး ဘာလုပရြမှနြးမသိဘူး။ ကားပေါတြကတြော့ သမီးကလညြး မပါလာတော့ ငူငူငိုငငြိုငဖြှဈ။ ကမွကို အဲဒီအခွိနမြှာ တယောကယြောကြ လာတိုကမြိရငြ တခါတညြး လဲကသွှားနိုငတြယြ။ ကမွစိတထြဲမှာ ဟာတာတာနဲ့..” ဟု လှနခြဲ့သညြ့ ၂ နှဈကွောြ သမီးဖှဈသူ ကညွထြိမှနခြဲ့ရခွိနကြ ခံစားမှုမွားကို ပှောပှနသညြေ။ လိမျမာပှီး မိသားစုကို တဖကတြလမြးမှ ဝငငြှကေူညီရှာဖှပေေးသူ၊ ငယရြှယလြှနြးပှီး အခွိနမြတနမြီ ကှှသှေားသူ နနြးမှှေးအောငကြို ဆုံးရှုံးလိုကရြခှငြးသညြ သူတို့မိသားစုအတှကြ မမွှောလြငြ့ထားသညြ့အဖှဈဆိုးကှီး ဖှဈသညြ။ “ကမွတို့မှာ သမီးမရှိတဲ့နောကပြိုငြး ရောဂါတှလညြေး တမွိုးပှီး တမွိုးပါပဲ။ သှေးတိုးလညြး ရှိလာတယြ။ ဆေးတှေ သောကနြရတေယြ။ မသောကရြငြ ကမွနှလုံးက အောငြ့အောငြ့လာတယြ” ဟု နနြးမှှေးအောငြ၏မိခငြ နနြးခမြးလီက ပှောပှသညြ။ နနြးခမြးလီတယောကြ ယနေ့တိုငြ ဆူညံသံ၊ သနတေသြံမွား ကှားရပါက နှလုံးထဲမှ အောငြ့တကလြာပှီး သမီး၏ဓာတပြုံကို မှငလြွှငလြညြး နှလုံးအောငြ့ကာ အသကရြှူကှပလြာသဖှငြ့ နအေိမတြှငြ သမီးဓာတပြုံမွားကို လုံးဝ မခွိတထြားတော့ပါဟု ဆိုသညြ။ “အိမမြှာ သမီးပုံတှကေို ပလတစြတဈနဲ့ ထညြ့သိမြးထားတယြ။ မှငရြငြ စိတမြထိနြးနိုငဘြူး” ဟု မှနဘြောငထြဲတှငြ ထညြ့ထားသညြ့ နနြးမှှေးအောငြ၏ဓာတပြုံကို ပလတစြတဈအိတထြဲမှ ထုတပြှရငြး ပှောပှသညြ။ ထိုနညြးတူ ထိုတိုကပြှဲအတှငြး ခှထေောကကြို ကညွထြိမှနခြဲ့သညြ့ အသကြ ၅၆ နှဈအရှယြ ပါ့ဆေးတယောကလြညြး ၂ နှဈကှာခဲ့ပှီဖှဈသညြ့ လကရြှိအခွိနအြထိ ကောငြးမှနစြှာ လမြးပှနမြလွှောကနြိုငသြေးသညကြို တှေ့မှငရြသညြ။ ပါ့ဆေးသညြ ၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ ဒီဇငဘြာ ၁၉ ရကနြေ့ မနကြ ၆ နာရီကွောတြှငြ တိုကပြှဲဖှဈပှားမှုကှောငြ့ ထှကပြှေးရနအြတှကြ အိမအြပေါထြပတြှငြ စောငသြှားယူခွိနတြှငြ လကနြကကြှီးအပိုငြးအစက ရုတတြရကြ ကလွာပှီး ပါ့ဆေး၏ ခှထေောကကြို ထိမှနခြဲ့သညြ။ “အိမပြေါရြောကတြော့ သတျေတာဖှငြ့လိုကတြဲ့အခွိနမြှာပဲ လကနြကကြှီးက အိမပြေါကြလွာတယြ။ ကမွကို ရှပပြှီး ထိသှားတာ။ ခှထေောကကြို ထိသှားတယြ” ဟု သူ၏ခှထေောကကြိုပှပှီး အဖှဈအပကွကြို ပှနပြှောပှသညြ။ တိုကပြှဲပှငြးထနမြှုကှောငြ့ အိမနြီးခငွြးမွားက နီးစပရြာသို့ ပှေးလှှားရှောငရြှားနကှပှေီး ရှာထဲတှငြ အသကကြှီးသညြ့ ပါ့ဆေးတို့ လငမြယားနှဈယောကသြာ ကနွခြဲ့သညြ။ “အိမနြီးနားခငွြးတှကတေော့ ဆိုငကြယကြိုယစြီနဲ့ ထှကပြှေးကှပှီ။ ခှထေောကကြ ခှေ ၂ ခွောငြးထိသှားတယြ။ လငမြယား ၂ ယောကတြညြး ဘာဆေးမှလညြး မရှိဘူး။ ဟငြးခတအြခွိုမှုနြ့ပဲ ထညြ့ရတယြ။ စကျကူလိပနြဲ့ အုပတြယြ” ဟု ပါ့ဆေးက မကွရြညမြွားဝဲကာ ပှောပှနသညြေ။ သူမ၏ခှထေောကြ ကညွထြိမှနဒြဏရြာကို ဆေးကုသရနြ မညသြညြ့လကနြကကြိုငအြဖှဲ့အစညြးမှ လာရောကကြူညီ ထောကပြံ့မှု မရှိသကဲ့သို့ လာရောကတြောငြးပနခြှငြးလညြး တစုံတရာမွှ မရှိကှောငြး ပါ့ဆေးက ရငဖြှငြ့ပှသညြ။ “နောကဆြုံးတော့ ပှညသြူတှကေ ငှလညြေးကုနြ၊ ဒဏရြာတှလညြေးရ” ဟု သူမ၏ခှထေောကကြိုကိုငကြာ ဝမြးနညြးစှာဖှငြ့ ပှောသညြ။ ပါ့ဆေး၏ ခှခွေောငြးတခွောငြးကို ဖှတလြိုကရြပှီး ဒဏရြာကှောငြ့ လကရြှိမှာ လမြးဝေးဝေးလွှောကရြနြ ခကခြဲနဆေဲဖှဈကာ ရာသီဥတုအေးလွှငလြညြး အလှနကြိုကခြဲသညဟြု ဆိုပါသညြ။ သီပေါနှငြ့ နမျမတူလမြးမပေါရြှိ ပနလြုံကွေးရှာတှငြ အခွိနမြရှေး လကနြကကြိုငတြပဖြှဲ့မွား ထိပတြိုကတြှေ့ဆုံမှု ဖှဈလာနိုငသြဖှငြ့ ဒသခေံမွားသညြ ကွောကမြဲ၊ လားရှိုးနှငြ့ နောငခြွိုဒသမွေားသို့ ပှောငြးရှှေ့နထေိုငကြှပှီး တခွို့ ငှကှေေးမဆငမြပှသေူမွားမှာ ပနလြုံကွေးရှာရှိ မိမိနအေိမအြနီးတှငြ ဗုံးခိုကငွြးမွားတူးကာ နထေိုငကြှရသညြ။ “တိုကပြှဲက အမွိုးသမီးတှသောမက ပှညသြူတှအေားလုံး အရှုံးပါပဲ။ သတေဲ့သူသရပှေီ။ ကညွထြိတဲ့သူကထိ။ ဒါတှေ ဘယသြူက လာကူညီလို့လဲ။ ကိုယြ့ဘာသာကိုယပြဲ ဖှရှငြေးရတယလြေ။ အလုပလြညြးရှုံးတယြ” ဟု ပါ့ဆေးက တုနရြီနသညြေ့အသံဖှငြ့ ပှောသညြ။ သီပေါနှငြ့ နမျမတူကားလမြး တလွှောကပြေါရြှိ ကွရှောမွားတှငြ နထေိုငကြှသညြ့ အမွိုးသမီးမွားသညြ လကနြကကြိုငတြပဖြှဲ့မွားကို ကှောကနြရသေဖှငြ့ နိဈစဓူဝ စိုးရိမစြိတမြွားဖှငြ့ နထေိုငနြရသေညဟြု ဒသအေတှငြးနထေိုငသြညြ့ အမွိုးသမီးမွားက ပှောသညြ။ တခွို့အမွိုးသမီးမွားသညြ တိုကပြှဲဖှဈပှားမှုကှောငြ့ ထှကပြှေးရခွိနတြှငြ ထိခိုကဒြဏရြာမွား ရခဲ့ကှသညြ။ “တိုကပြှဲဖှဈတော့ ထှကပြှေးတယြ။ အရေးထဲ ထောလြာဂွီမှောကလြို့ ကမွတို့ အမွိုးသမီး ၄ ယောကြ ဒဏရြာတှရတေယြ။ အသကအြနျတရာယြ မစိုးရိမရြပမယြေ့ ကမွဆိုရငြ မကွနြှာတှေ ယောငပြှီး လကကြွိုးတယြ” ဟု အသကြ ၆၀ အရှယရြှိသညြ့ မိုငြးမုကွေးရှာမှ ပါ့မှက ပှောသညြ။ ယခုအခွိနတြှငြ တိုကပြှဲတှငှေိမနြသေောလြညြး မညသြညြ့အခွိနြ ပှနဖြှဈမညကြို မသိရှိသဖှငြ့ ဘာမှမလုပနြိုငကြှောငြးလညြး ပါ့မှက ပှောပှသညြ။ “အခု ဘာမှမစိုကရြဲဘူး။ ကွှဲ၊ နှား၊ ကှကတြှလညြေး မမှေးရဲဘူး။ တိုကပြှဲဖှဈရငြ လူက ကိုယလြှတရြုနြးလို့ ရပမယြေ့ တိရဈဆာနတြှကေ ခေါသြှားရခကတြယလြေ” ဟု ပါ့မှကဆိုသညြ။ တိုငြးရငြးသားအခငွြးခငွြး နယမြှလေုသညြ့ တိုကပြှဲမွားသညြ အဓိပျပာယမြရှိကှောငြး၊ ပှညသြူလူထုသာ အထိနာပှီး သဆေုံးနရကှေောငြး တိုကပြှဲဖှဈပှားသညြ့ ဒသမွေားတှငြ နထေိုငသြညြ့ အမွိုးသမီးမွားက ပှောသညြ။ နနြးမှှေးအောငတြို့ မိသားစု၏ နအေိမနြောကဖြေး တောငကြုနြးတခုကို ပိုငဆြိုငဖြို့ စဈရေးဖှငြ့ အပှငြးအထနြ တိုကခြိုကရြယူရနြ ကှိုးစားရငြး နနြးမှှေးအောငတြယောကြ အသကဆြုံးရှုံးခဲ့ရသောလြညြး ထိုတောငကြုနြးကို မညသြညြ့အတှကြ ပိုငဆြိုငလြိုကှသညကြို နနြးမှေးအောငြ၏မိသားစုက သိနားလညခြှငြ့ မရှိခဲ့ပေ။ “ဘယအြဖှဲ့မဆို ကမွတို့အိမနြောကဘြကကြ ကုနြးကို လိုခငွကြှတယြ။ အဲဒီတောငကြုနြးကို လုလို့ ကမွရဲ့သမီး အသကလြညြး ပေးဆပလြိုကရြပှီ။ ကမွလညြး ဘာမှ နားမလညတြော့ဘူး” ဟု နနြးခမြးလီက ဆိုသညြ။ ပနလြုံကွေးရှာ၏ ပတပြတလြညရြှိ စိမြးစိုနသညြေ့ တောငကြုနြးမွားပေါတြှငြ လကနြကကြိုငတြပဖြှဲ့မွား အပှိုငအြဆိုငြ တပစြှဲထားသဖှငြ့ ထိပတြိုကရြငဆြိုငတြိုကပြှဲမွား ဆကလြကမြဖှဈပှားရနြ ဒသခေံမွားက နေ့စဉြ ဆုတောငြးနကှရေသညြ။ နနြးဆိုငနြှမြ (hiburma.net ဝကဘြဆြိုကမြှ ပှနလြညဖြောပြှသညြ။)
3 years Ago
Up