ပစ္ခတ္ခံရသည့္ မူဆယ္ ၁၀၅ မုိင္ ရဲစခန္း ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ)

November 20, 2016

Up