နာဂေဒသတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ေရာဂါအျခအေနထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ | DVB