နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၌ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ၁၈ ဦးေသဆံုး | DVB