နယ္စပ္မွ မူးယစ္ေဆး ဆက္စပ္ပစၥည္း၀င္ေရာက္မႈ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဟု ျပည္ထဲေရး ၀န္ခံ | DVB