နန္းမုိဟြမ္ကုိ အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးရန္  တီအန္အယ္လ္ေအ သေဘာတူ | DVB