နန္းဆုိင္ႏြမ္

December 26, 2018

ေရွးထံုးတိုင္းမယူပါႏွင့္

“ေစ်းသံုးလည္း မလြယ္နဲ႔၊ ေရွ႕ထံုးလည္း မပယ္နဲ႔ဆိုတဲ့ ဆို႐ုိးအတိုင္းပါပဲ၊ ကေ်နာ္တုိ႔ ထံုးေတြကိုလည္း မပယ္သင့္ပါဘူး” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ဆိုသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု ေနထိုင္သျဖင့္ ဓေလ့႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကလည္း ကြဲျပားသလို ဓေလ့႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားလည္း ကြဲျပားသည္။ ထုိကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဓေလ့႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ဥပေဒမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို  ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အမ်ိဳးသမီးအေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသူမ်ားက စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသူမ်ား၏အသံကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ႏုိဝင္ဘာ (၂၈) ရက္ေန႔က ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါသည့္ အခန္း (၇) ပုဒ္မ (၂၃) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း အသက္အရြယ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက တင္သြင္းခဲ့သည္။ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားဆုိသည္မွာ ဥပမာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းတြင္ “ပုဆိုးတန္းတင္႐ုံနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အၾကင္လင္မယား၊ အေရွ႕ (၇) အိမ္၊ အေနာက္ (၇) အိမ္ အသိေပး႐ုံနဲ႔ အၾကင္လင္မယားဆိုတဲ့ဓေလ့ ရွိပါတယ္” ဟုလည္း ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အသက္ (၁၃) ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ေစ့စပ္မဂၤလာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လက္ဖက္တ႐ုိး၊ ကြမ္းတ႐ုိး ေကၽြး႐ုံႏွင့္ အၾကင္လင္မယားျဖစ္သည့္ ဓေလ့မ်ားရွိေၾကာင္း ဦးေက်ာ္စုိးလင္းက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ (၁၄) ႏွစ္ထက္မငယ္သည့္ မိန္းမသည္ ထိမ္းျမားလုိ႔ရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒတြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္မွ အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္မည္ဆုိသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈ မရွိသျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ  အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ရမည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ “တည္ဆဲဥပေဒေတြ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒေတြ ရွိပါရက္နဲ႔ ေနာက္က အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္မွ ပဋိညာဥ္ျပဳႏိုင္မယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္က သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ကဲြလဲြလ်က္ ရွိေနပါတယ္” ဟုလည္း သူက ထပ္မံေျပာသည္။ ထိုတင္သြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ထပ္ထိမ္းျမားႏုိင္သည့္ အသက္အရြယ္ကို အသက္ (၁၈) ႏွစ္အျဖစ္ တိက်ေသခ်ာေအာင္ ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးထဲမွ လက္ထပ္ထိမ္းျမားႏုိင္သည့္ အသက္ကို (၁၈) ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္ ေဒၚေအးျမျမခ်ိဳက “အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး လက္ထပ္ႏုိင္တဲ့ အသက္က (၁၈) ႏွစ္ ျဖစ္ရမယ္လို႔ တေၾကာင္းတည္း က်မက ေရးေစခ်င္တယ္။ ျပ႒ာန္းေစခ်င္တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းဆုိသည့္ ပုဒ္မတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လက္ထပ္ေစျခင္းဆုိသည့္ အခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ ျပ႒ာန္းမည့္ ဥပေဒသည္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒျဖစ္သည္ကို သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအးျမျမခ်ိဳက ထည့္သြင္းေျပာခဲ့သည္။ “ဥပေဒမူၾကမ္းကိုယ္တုိင္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေရးထားတာ မရွိဘူး” ဟု ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာ) မွ ဒါ႐ုိက္တာ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚလွလွရီကလည္း ေျပာဆုိသည္။ ဓေလ့႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈအရ လက္ထပ္ႏုိင္ျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အဆင္သင့္ လက္ထပ္ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းႏွင့္တူေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရာ မေရာက္ေၾကာင္း ေဒၚလွလွရီက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။ “ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမွာ ဘယ္အသက္အရြယ္ပိုင္းဆုိ လက္ထပ္လုိ႔မရဘူးဆုိတဲ့ တားျမစ္ ျပ႒ာန္းမႈ လုိတယ္” ဟုလည္း သူမက ေထာက္ျပလိုက္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈရွိေၾကာင္း၊ မတူညီၾကသည့္ ဓေလ့႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဥပေဒမ်ားကို တူညီသည့္ ဥပေဒတရပ္ျဖစ္ဖုိ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့ၾကေၾကာင္း Triangle Women’s Support အဖြဲ႔ တည္ေထာင္သူ ေဒၚခင္ေလးက ေျပာသည္။ “က်မတို႔မွာ ႐ုိးရာေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲရွိရွိ က်မတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစိုးရက အားလံုးအေပၚ ထိခိုက္မႈမျဖစ္ေအာင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈေတြ မလုပ္ႏိုင္တာ ဝမ္းနည္းစရာပါ” ဟု ေဒၚခင္ေလးက ဆုိသည္။ ယခုကဲ့သို႔ သတ္မွတ္လုိက္ျခငး္အားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသူမ်ား၏အသံကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ တိက်ၿပီး တန္းတူသည့္ ဥပေဒတရပ္ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒၚခင္ေလးက ေျပာသည္။ လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမွ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚခင္ေလးက “ဥပေဒျပ႒ာန္းတဲ့အခါ တိတိက်က် ျပ႒ာန္းသင့္တယ္။ ဥပေဒကိုယ္တုိင္က ေဝဝါးေနရင္ လိုက္နာတဲ့သူအတြက္လည္း ျပႆနာျဖစ္တယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပ႒ာန္းတာေတာင္ အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး လုပ္တာေတြ ရွိတဲ့အခါ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ထားဖုိ႔လုိမယ္လုိ႔ က်မထင္ပါတယ္” ဟုလည္း ေဝဖန္ေထာက္ျပသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တဖက္သတ္ စဥ္းစားၿပီး ျပဳလုပ္သည္ဟု က်ား/မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ (GEN) မွ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚေမစံပယ္ျဖဴကလည္း ေျပာသည္။ “ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြက တကယ္တမ္းမွာ ေခတ္နဲ႔မညီေတာ့ဘူးဆုိရင္ ျပင္ဆင္ၾကရတာပါပဲ။ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးဆိုရင္ သူတုိ႔စိတ္တုိင္းက် စီမံလို႔ရတယ္၊ သူတုိ႔စိတ္တိုင္းက် ဆုံးျဖတ္လုိ႔ရတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာ ပါေနတယ္” ဟု က်ား/မ ေရးရာ တန္းတူညီမၽွေရးကြန္ရက္ (GEN) မွ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚေမစံပယ္ျဖဴက ဆုိသည္။ ဥပေဒတရပ္ကို ျပဳသည့္အခါ ျပည္သူမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ရည္ရြယ္ၿပီး အကာအကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒတရပ္သည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေနပါက ျပန္လည္စဥ္းစား ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေမစံပယ္ျဖဴက တိုက္တြန္းေျပာဆုိလုိက္သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခဲြျခားႏွိမ့္ခ်ထားသည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုလားေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ယခုလို ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းသည္ အလြန္အက်ည္းတန္သည္ဟု ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီးသမဂၢမွ မယ္စုစုေဆြကလည္း ေဝဖန္လိုက္သည္။ “အမ်ဳိးသမီးေတြကို အကာအကြယ္မေပးတဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြကို က်မတို႔က မရွိေစခ်င္တာ၊ မၾကားခ်င္တာျဖစ္တယ္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရွိေနပါေစ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒက သြားလို႔ရတယ္။ တုိင္းရင္းသူ အမ်ိဳးသမီးေတြကလည္း ေတာင္းဆုိေနခ်ိန္ ဒီလို ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒကို လုပ္လုိက္တာ အင္မတန္ စိတ္ဓာတ္က်တယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ႐ႈတ္ခ်တယ္” ဟု မယ္စုစုေဆြက ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CRC) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ႏုိင္ငံတခု ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒထဲမွ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဓေလ့႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ မပါဝင္မႈ အဆိုကို ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းသည္ CEDAW ႏွင့္ CRC ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု အမ်ိဳးသမီးေရး တက္ႂကြေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ဆုိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ “စီေဒါအရေရာ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးအရေရာ ကိုက္ညီမႈမရွိဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ထိခုိက္နစ္နာေစတဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ေပးရမယ္” ဟု ေဒၚေမစံပယ္ျဖဴက ဆုိသည္။ ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ႏိုင္ငံတခုအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းလည္း ေဒၚေမစံပယ္ျဖဴက တုိက္တြန္းသည္။ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီက အရြယ္မတုိင္မီ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ကမၻာတဝွမ္းတြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည့္ ေယာက္်ားေလး အေရအတြက္မွာ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ခန္႔မွန္းခ်က္အရဆုိလွ်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မိန္းကေလး (၃) ဦးတြင္ (၁) ဦးမွာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မတုိင္မီ အိမ္ေထာင္က်ၾကသည္ဟု Segri Socio-Economic & Gender Resource Institute ၏ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚစႏၵာသန္႔က သူမ၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။ အျခားခန္႔မွန္းခ်က္တခုမွာလည္း ႏွစ္စဥ္ မိန္းကေလး (၁၀) သန္းသည္ အရြယ္မတုိင္မီ အိမ္ေထာင္က်ၾကသည္။ ကမၻာတဝွမ္းတြင္ ကေလးသူငယ္ သတုိ႔သမီးေပါင္း (၆၇) သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မိန္းကေလးထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ (၁၈) ႏွစ္မတုိင္မီ အိမ္ေထာင္က်ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ အရြယ္မတုိင္မီ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈသည္ အသက္ဆံုး႐ႈံးသည္အထိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ အရြယ္မတိုင္မီ လိင္ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ လိင္မွတဆင့္ ေရာဂါကူးစက္ျခင္း အပါအဝင္ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ မ်ားစြာကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ဆုိၾကသည္။ အရြယ္မတိုင္မီ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေသႏႈန္းကိုလည္း ျမင့္မားေစသည္ဟု ေဒၚစႏၵာသန္႔၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကေလးမီးဖြားသည့္မိခင္ ေသႏႈန္း အျမင့္မားဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ အရြယ္မေရာက္မီ (၁၈) ႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္၊ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္ႏွင့္ လူမႈေရး႐ႈေထာင့္တြင္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္။ ဥပေဒတရပ္ကို ျပဳသည့္အခါ အမ်ားျပည္သူ၏ ေကာင္းက်ိဳးကိုသာ ရည္ရြယ္ၿပီး အကာအကြယ္ေပးရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒတရပ္သည္ ျပည္သူအမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေနပါက ျပန္လည္စဥ္းစား ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ေဒၚေမစံပယ္ျဖဴက တိုက္တြန္းေျပာဆုိလုိက္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ (၁၂၉) ခ်က္ပါဝင္သည့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမွ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  ျပန္လည္စိစစ္ကာ၊ ျပင္ဆင္ေပးရန္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။ နန္းဆုိင္ႏြမ္ (hiburma.net ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။)
4 years Ago

September 28, 2018

လိင္စိတ္ကဲြျပားသူေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ တရားမွ်တမႈကို အားေပးစို႔

“တံခါးေတြ အလံုပိတ္ၿပီး တခန္းလံုး အေမွာင္ခ်ထားတာ ေတြးမိရင္ ေၾကာက္ေနတုန္းပဲ” လုိ႔ ေမာင္အာကာ (အမည္လႊဲ) က တုန္ရီစြာ ေျပာပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ပိုင္းက ေမာင္အာကာတေယာက္ ဧရာဝတီတုိင္း၊ ျမန္ေအာင္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မယ့္လိမ္လံု (သူေဌးမႀကီး) ႐ုိးရာစားေသာက္ဆုိင္မွာ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ရဲ႕ အကူအညီေၾကာင့္ တလ ၈ ေသာင္းက်ပ္နဲ႔ အလုပ္ဝင္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ နယ္မွာေနထိုင္သူတေယာက္အေနနဲ႔ စရိတ္ၿငိမ္း ၈ ေသာင္းက်ပ္ဟာ အလြန္မ်ားေနတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာအားရနဲ႔ အလုပ္ဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူဟာ မိခင္ျဖစ္သူကို လွ်ပ္စစ္မီတာ တပ္ဆင္ေပးလုိစိတ္၊ ညီမေလးကို ေက်ာင္းထားေပးလိုစိတ္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ကိုတက္လာၿပီး အလုပ္ဝင္လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “အခုလုိ ျဖစ္သြားမယ္လို႔ မထင္ခဲ့ဘူး။ အေမ့ကို လွ်ပ္စစ္မီးမီတာ ဆြဲေပးခ်င္တယ္။ က်ေနာ့္ညီမေလးကို ပညာတတ္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ က်ေနာ့္အေမကိုလည္း အေကာင္းဆံုး ထားေပးခ်င္တယ္” လို႔ သူက စိတ္မေကာင္းစြာ ေျပာျပပါတယ္။ အလုပ္စဝင္ခ်ိန္က မယ့္လိမ္လံုဆုိင္ပိုင္ရွင္ ေအာင္မ်ိဳးထြဋ္ (ခ) အက္ဒီခ်မ္းမွ သူ႔အား ႏွိပ္နယ္ေပးရန္ ေခၚပါက သူ႔အခန္းထဲသို႔ လာေရာက္ႏွိပ္နယ္ေပးရမယ္လို႔ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း (ေမာင္) အာကာက ျပန္လည္ေျပာျပပါတယ္။ “က်ေနာ့္ကို မတ္လ ၅ ရက္နဲ႔  ၆ ရက္မွာ သူ႔ကိုႏွိပ္ေပးဖုိ႔ လွမ္းေခၚတယ္။ က်ေနာ္သြားခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက သူ႔လိင္တံကို ပါးစပ္နဲ႔လုပ္ခုိင္းတယ္။ က်ေနာ္လည္း ေၾကာက္လုိ႔ လုပ္ေပးလိုက္တယ္” လို႔ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာကုိ ဝမ္းနည္းစြာ ျပန္ေျပာျပပါတယ္။ ဒီလိုျပဳလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ၅ ေထာင္က်ပ္ ၂ ႀကိမ္ေပးခဲ့ၿပီး မည္သူ႔ကိုမွ် ျပန္မေျပာဖို႔ အက္ဒီခ်မ္းက ေျပာခဲ့တယ္လို႔ (ေမာင္)အာကာက ေျပာပါတယ္။ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔မွာေတာ့ မယ့္လိမ္လံုဆုိင္ရဲ႕ မန္ေနဂ်ာ မဟန္နာမွတဆင့္ ထပ္မံေခၚခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေန႔ကေတာ့ သူ႔အတြက္ ၾကမၼာဆိုးဝင္တဲ့ေန႔ပါ။ “အဲဒီေန႔က အခန္းတံခါးကို ဖြင့္ဝင္လိုက္ေတာ့ တခန္းလံုး ေမွာင္မည္းေနတယ္။ ေနာက္ သူ႔ကိုယ္ေပၚမွာ တဘက္တထည္ပဲ ၿခံဳထားတယ္။ က်ေနာ့္ကို တံခါးေလာ့ခ်ခုိင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ သား ဒီခ်မ္းရဲ့ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာေပးပါ” လို႔ ေတာင္းဆုိတယ္လို႔ ျဖစ္ခဲ့တာကို တုန္ရီစြာ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး (ေမာင္)အာကာက “အဲဒီခ်ိန္က က်ေနာ္က ေၾကာက္တယ္။ အေတြ႔အႀကံဳမရွိဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ သူက လက္ညႇဳိးေလာက္ရွိတဲ့ ႐ႉေဆးဘူးကို ႏွာေခါင္းမွာ ဘယ္ေရာညာေရာေတ့ၿပီး ျပင္းျပင္း႐ႉလိုက္ပါလုိ႔ ေျပာတယ္။ က်ေနာ္လည္း ဘာမွန္းမသိဘူး၊ ႐ႉလုိက္တယ္။ အသားေတြပူလာတယ္။ မူးလာတယ္။ အဲဒီမွာ သူ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္တယ္။ ခံရခက္တယ္။ ေဆးေၾကာင့္ သိေနေပမယ့္ ႐ုန္းလို႔မရဘူး။ က်ေနာ့္လက္ ၂ ဖက္ကိုကုိင္ၿပီး လုပ္တယ္။ သူႀကိဳက္သလို လုပ္ခဲ့တယ္” လို႔ ခံခဲ့ရတာေတြကို ျပန္ေျပာျပတယ္။ အဲဒီလို အတင္းအဓမၼ ျပဳက်င့္ေနခ်ိန္မွာ တစံုတရာ ႐ုန္းကန္လို႔မရေအာင္ ခႏၶာကိုယ္က ႐ႉေဆးအရွိန္နဲ႔ အားေပ်ာ့ေနသလို မိမိကို အႏၱရာယ္ျပဳမွာကိုလည္း စိုးရိမ္ေနတယ္လို႔ (ေမာင္) အာကာက ဆုိပါတယ္။ “အစကေတာ့ ငါ့ဘဝ ငါ့ဝဋ္ေႂကြးရွိလို႔ ခံရတယ္။ ဒီကေန ထြက္သြားမယ္လို႔ပဲ ေျဖသိမ့္ခဲ့တယ္” လို႔ သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို မတရားလုပ္ခံရသူတေယာက္ အေနနဲ႔ ႏႈတ္ပိတ္ၿပီး ထြက္သြားမယ္ဆုိရင္လည္း အျခား လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကို ဒီလိုျပဳမူတာေတြ ဆက္ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့အတြက္ အမႈဖြင့္ခဲ့ပါတယ္လို႔ သူကေျပာပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဓမၼတာနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့ လိင္တူက်ဴးလြန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲတုိင္ၾကားခံရတဲ့ ကိုေအာင္မ်ိဳးထြဋ္ ေခၚ အက္ဒီခ်မ္းကို ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ အဓမၼမႈ ပုဒ္မ ၃၇၇ နဲ႔ အမႈဖြင့္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ပါတယ္။ လိင္တူမုဒိမ္းမႈဆိုတာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ထူးဆန္းတဲ့အမႈတခုျဖစ္ၿပီး ဒီလိုအမႈလိုမ်ိဳး ျဖစ္လာရင္ တုိင္ၾကားမႈလည္း သိပ္မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ “အခန္းထဲကေန ထြက္လာတ့ဲအခ်ိန္မွာ သူျပန္ေျပာျပေတာ့ က်မ အံ့ၾသသြားတယ္။ သားကို ဒီလုိျပဳက်င့္လိုက္တယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီမွာ က်မက ကြန္ဒံုသံုးလားေမးေတာ့ မသံုးဘူးဆုိတာနဲ႔ က်မ အရမ္းလန္႔သြားတယ္” လို႔ (ေမာင္)အာကာရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကို ပထမဆံုး အသိေပးခဲ့တဲ့ မယ့္လိမ္လံုမန္ေနဂ်ာ မဟန္နာက ျပန္ေျပာျပပါတယ္။ သူလန္႔သြားရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ အက္ဒီခ်မ္းဟာ ႏိုင္ငံတကာ HIV/AIDS နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး သူကိုယ္တိုင္လည္း HIV ေဝဒနာရွင္တဦးျဖစ္လို႔ပါလို႔ မဟန္နာက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ “က်မ ခ်က္ခ်င္းသတိရလုိက္တာ သူ႔မွာ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ရွိတယ္ ဆုိတာပဲ။ သူကိုယ္တုိင္လည္း ေျပာျပထားတယ္။ သူကုိယ္တိုင္လည္း ေဆးေသာက္ေနရတယ္” လို႔ မဟန္နာက ဆုိပါတယ္။ လိင္တူျပဳက်င့္ခံရသူ (ေမာင္)အာကာကို ေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးကာ ေဆးေသာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးေနရတယ္လို႔ မဟန္နာက ဆက္လက္ေျပာျပပါတယ္။ “သူအိမ္ျပန္သြားရင္ ေရာဂါကူးသြားသလား၊ မကူးဘူးလားဆုိတာ မသိႏိုင္ဘူး။ ပိုက္ဆံရွိတဲ့သူေတြ အတြက္ေတာ့ ေကာင္းေကာင္းစား၊ ေကာင္းေကာင္းေသာက္ၿပီး ထိန္းႏုိင္တယ္။ ေဆးစားႏုိင္ၿပီးေတာ့ ထိန္းႏုိင္ေပမယ့္ သူကေတာ့ ဒီလိုေနႏိုင္မွာမဟုတ္ေတာ့ ခဏေလးနဲ႔ ဒုကၡေရာက္သြားႏုိင္တယ္” လို႔ မဟန္နာက ဆုိပါတယ္။ ဒီလိုအမႈမ်ိဳး မႀကံဳဘူးလို႔ ဘယ္မွာတုိင္ၾကားရမယ္ဆိုတာကို နားမလည္တဲ့အတြက္ ခ်က္ခ်င္း အမႈမဖြင့္ႏုိင္ခဲ့ဘူးလို႔လည္း မဟန္နာက ရွင္းျပပါတယ္။ “ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ေဆးစစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေဆးစစ္တာ တခုခုေတာ့ က်န္ခဲ့ႏုိင္တယ္။ ျဖစ္ၿပီး ၂ ရက္ကြာမွ သြားတုိင္တာေတြ၊ ေဆးစစ္တာေတြ လုပ္ရတယ္” လို႔ သူမက ေျပာပါတယ္။ ဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အားနည္းတဲ့ (ေမာင္)အာကာဘက္မွ အမွန္တရားအတိုင္းျဖစ္ဖို႔ ဆက္လက္ကူညီသြားမယ္လို႔လည္း မဟန္နာက ဆက္လက္ေျပာျပခဲ့တယ္။ လက္ရွိ မယ့္လိမ္လံုစားေသာက္ဆုိင္ပိုင္ရွင္မွ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသားကို လိင္တူမုဒိမ္းမႈ ျပဳက်င့္တဲ့အမႈဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးၾကားဖူးတဲ့ အမႈျဖစ္ၿပီး LGBT မ်ားအေနနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျဖင့္ မိမိတို႔ဘဝမွာ ေနထုိင္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ အလုိမတူဘဲ အတင္းအက်ပ္ ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း LGBT အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ မရွင္းသန္႔က ေျပာပါတယ္။ လိင္တူခ်စ္သူ (LGBT) ဆိုတာ အမ်ဳိးသမီးခ်င္း ခ်စ္ခင္စုံမက္သူမ်ား (Lesbian)၊ အမ်ဳိးသားခ်င္း ခ်စ္ခင္စုံမက္သူမ်ား (Gay)၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကို ခ်စ္ခင္စုံမက္သူမ်ား (Bisexual)၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္သို႔ ေျပာင္းလဲခြဲစိတ္ထားသူမ်ား (Transgender) ကို ေခၚဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို လိင္တူမုဒိမ္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မရွင္းသန္႔က “ဂယက္ကေတာ့ လူေဝဖန္စရာ ျဖစ္တာေပါ့။ မိမိျပဳေသာကံ ပဲ့တင္သံ မိမိထံသာ ျပန္လာမွာပါ။ ဂုဏ္ရွိစြာေနသူမ်ားအဖို႔ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ရမွာပါ။ အေနမတတ္သူေတြကေတာ့ ဒီကိစၥေၾကာင့္မဟုတ္လည္း တနည္းနည္းနဲ႔ လူအထင္ေသးခံရမွာပါ” လို႔ ဆုိျပန္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတဦးလည္းျဖစ္ၿပီး Equality Myanmar လို႔ေခၚတဲ့ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာအဖဲြ႔က ဒါ႐ုိက္တာလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက “အမ်ိဳးသားကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ိဳးသမီးကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆႏၵမပါဘဲ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အားလံုးကို ႐ႈတ္ခ်ပါတယ္။ က်ဴးလြန္တဲ့သူက ေယာက်္ားပဲျဖစ္ပါေစ၊ မိန္းမပဲျဖစ္ပါေစ၊ ဆႏၵမပါဘဲ လုပ္ေဆာင္မႈက လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ ေျပာထားပါတယ္”  လို႔ ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိမွာ မယ့္လိမ္လံု စားေသာက္ဆုိင္ပိုင္ရွင္ က်ဴးလြန္ခံရတယ္လို႔ စြပ္စြဲခံထားရတဲ့အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္လံုကာ စီရင္ခ်က္ခ်ရင္လည္း တိက်ခုိင္မာၿပီး  ထုိက္သင့္တဲ့ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္မလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာဆိုပါတယ္။ “က်ေနာ္တုိ႔ LGBT လုိ႔ေခၚတဲ့ လိင္စိတ္ကြဲျပားတဲ့သူေတြကို လူေတြက နဂိုကတည္းက အထင္ေသးတဲ့စိတ္ေတြ ရွိၿပီးသားပါ။ ႐ုပ္ရွင္ေတြ၊ ဗြီဒီယုိေတြ၊ အၿငိမ့္ျပက္လံုးေတြကလည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မထိန္းႏုိင္၊ မသိမ္းႏုိင္ျဖစ္တဲ့သူေတြအျဖစ္ တင္ျပေဖာ္ျပၾကတယ္။ ဒီလိုအစြဲရွိတဲ့ကိစၥမ်ိဳးမွာ အခုလိုမ်ိဳး ကိုယ့္ရဲ့ဆိုင္က လက္ေအာက္ငယ္သားတေယာက္ကို အခြင့္ေကာင္းယူတာ အမွန္ျဖစ္ရင္ နဂိုကမွ အထင္ေသးခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ၊ ပံုစံခြက္ေတြ၊ အဆုိးျမင္တဲ့ စိတ္ေတြကို အဂၤေတေလာင္းလုိက္သလို ပိုၿပီးခုိင္မာသြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားကို လူသားအျဖစ္ ဂုဏ္သိကၡာရရွိဖို႔၊ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔၊ လိုအပ္ေနခ်ိန္မွာ အခုလို ဂုဏ္သိကၡာမဲ့တဲ့အမႈကို အမွန္တကယ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါက LGBT အေရး ေတာင္းဆုိလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လႈပ္ရွားေနသူမ်ားအတြက္ အနည္းနဲ႔အမ်ား ထိခိုက္မႈ ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္းလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသူ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေထာက္ျပ ေျပာဆုိပါတယ္။ “လိင္တူက်ဴးလြန္တဲ့ မုဒိမ္းမႈေတြမွာ တုိင္ၾကားမႈေတြက ရွိေတာ့ရွိတယ္။ အမ်ားမသိတာ ေနာက္တခုက တရားစီရင္တဲ့ အဆင့္အထိ မေရာက္ဘဲ ေငြေၾကးအရ တရားမမႈနဲ႔ ေျဖရွင္းလိုက္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးေတြ ရွိႏုိင္တယ္။ အရင္ကတည္းက ဒါမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားလံုးသိတဲ့၊ အခုလို ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အမႈေတာ့ မရွိပါဘူး” လို႔လည္း ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက “ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကိုပဲ က်ဴးလြန္က်ဴးလြန္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈက လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူမွ လက္ခံလို႔မရဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဥပေဒအရ ၃၇၆ အရ အေရးမယူႏုိင္ေသးရင္ေတာင္ ၃၇၇ နဲ႔ အေရးယူမႈ ေပၚလာတာပါ” လို႔ ဆုိျပန္ပါတယ္။ အက္ဒီခ်မ္းဟာ ART ေဆး ေသာက္ေနရလို႔ဆိုၿပီး အာမခံေလွ်ာက္ထားခဲ့ေပမယ့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ေမလ ၂ ရက္ေန႔မွာ သူ႔အမႈဟာ ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ ၂၀ အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္တဲ့ ပုဒ္မျဖစ္လို႔ အာမခံေပးလို႔ မရတဲ့အမႈ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕ေလွ်ာက္ထားမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ “က်ဴးလြန္သူကလည္း ဒါမ်ိဳးမျပဳလုပ္သင့္ဘူးဆုိတဲ့ အသိရွိဖုိ႔ လိုအပ္သလို ခံရတဲ့သူကလည္း ဒါမ်ိဳးျဖစ္လာရင္ တရားဥပေဒအတိုင္း ရင္ဆုိင္ၿပီး ထိခုိက္နစ္နာမႈ ဆက္မျဖစ္ေအာင္၊ ေနာက္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္လာမယ့္ပံုစံကို အားေပးအားေျမႇာက္လုပ္သလို မျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳၾကပါ။ တရားဥပေဒအရ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းၾကပါ” လို႔ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။ လိင္တူမုဒိမ္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ မယ့္လိမ္လံု စားေသာက္ဆုိင္ အလုပ္သမားကို “ေယာက်္ားတန္မဲ့ ၿငိမ္ခံေနရလား၊ ပိုင္ရွင္ဆီက ေငြေၾကးလုိခ်င္လို႔လား” ဆုိတဲ့ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားလည္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ “ကိုယ္ျဖစ္တာ ကိုယ္ပဲသိတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကေတာ့ ကဲ့ရဲ႕မွာ သိတယ္။ ေျပာၾကမွာပဲ။ က်ေနာ္ခံရတာ က်ေနာ္ပဲသိတယ္။ စစခ်င္းျဖစ္ေတာ့ ရဲစခန္းကအစ အမႈကို လက္မခံေပးဘူး” လုိ႔လည္း (ေမာင္)အာကာက ထပ္ေလာင္းဆုိပါတယ္။ က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသူ (ေမာင္)အာကာဟာ ေငြေၾကးမျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ အမႈရင္ဆုိင္တဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲမ်ိဳးစံု ရွိေနၿပီး အမႈမွန္မေပၚေပါက္မွာကိုလည္း စိုးရိမ္ေနရတယ္လို႔လည္း ရင္ဖြင့္ပါတယ္။ “စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ ဆက္ၿပီးရင္ဆုိင္မယ္။ က်ေနာ့္မွာ ေငြေၾကးမျပည့္စံုေပမယ့္လည္း ဆက္ရင္ဆုိင္မယ္။ ဥပေဒအတုိင္း ဆက္သြားမယ္” လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစံုတရာနဲ႔ သူက ေျပာျပပါတယ္။ မယ့္လိမ္လံု စားေသာက္ဆုိင္ပိုင္ရွင္ဘက္မွ ေငြေၾကးလာေရာက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း၊ အမႈေက်ေအးေပးသြားမွာ မဟုတ္ဘဲ တရားဥပေဒအရသာ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္သြားမယ္လို႔ (ေမာင္)အာကာက ဆုိပါတယ္။ “က်ေနာ္ကေတာ့ ေက်ေအးေပးမွာမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္ ကလဲ့စားေခ်တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္ခံစားသလုိေတာ့ ျပန္ခံစားေစခ်င္တယ္” လို႔ သူျဖစ္ေစခ်င္တာကို ေျပာပါတယ္။ လာမယ့္လမွာ AIDS ကူးစက္ခံရမႈ အေျခအေန ရွိမရွိ ေဆးစစ္မႈကို ထပ္မံျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ေရာဂါမကူးစက္ႏုိင္ေအာင္ ေဆးမ်ားေသာက္သံုးေနရေၾကာင္း သူက စိုးရိမ္ပူပန္စြာ ထပ္ေျပာျပတယ္။ “အခုဆိုရင္ က်ေနာ့္စိတ္ကို က်ေနာ္ ျပန္ကုစားေနရတယ္။ တရားထုိင္တယ္။ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ေလ့လာတယ္။ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ အားေပးမႈေတြ ျပန္လုပ္ေနရတယ္” လို႔ ညႇဳိးငယ္စြာ ေျပာျပေနသူကေတာ့ (ေမာင္)အာကာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နန္းဆုိင္ႏြမ္ (hiburma.net ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။)
4 years Ago
More News
Up